Решения на Общински съвет Николаево с №№ 186 - 196, от заседание, проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 19

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

186

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19


ОТНОСНО: Вземане на решение за прехвърляне на средства от Бюджет на Община Николаево, Дейност 623 „Чистота”, Параграф 1020 – 20 790.00 лв, в Извънбюджетна сметка по Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане 2014 -2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Процедура BG05FMOP001-5.001 3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“,

Мотиви:

През декември 2020 г. Община Николаево кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура BG05FMOP001-5.001 3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. До края на месец януари 2021 г. предстои подписване на договор за финансиране между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево за изпълнение на проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево".

Проектът ще бъде на стойност 84 199,50 лв, с период на изпълнение 04.01.2021 – 27.04.2021 г. и включва следните основни дейности:

·         Определяне на целевите групи.

·         Приготвяне на топъл обяд.

·         Предоставяне на топъл обяд

·         Реализиране на съпътстващи мерки.

Съгласно Поканата за подаване на проектни предложения по Процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, дейностите са допустими за финансиране от 01.01.2021 г. за проектни предложения, подадени до 31.12.2020 г. Община Николаево подготви и подаде проектно предложение в ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България) с входящ № BG05FMOP001-5.001-0009 на 15.12.2020 г.

В изпълнение на дейност „Приготвяне на топъл обяд“ бе сключен договор с изпълнител на основание чл.20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки. Това е ЕТ „Янко Мермеклиев“ с адрес гр. Казанлък, жк „Изток“, бл.72, вх. А, ет.3, ап.7.

Дейностите по предоставяне на топъл обяд и съпътстващите мерки стартираха на 04.01.2021 г. Обхванатият брой потребители е 350 лица от всички населени места на община Николаево.

Допустимите целеви групи са:

1.      Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност.

2.      Лица, поставени под карантина.

3.      Лица, обект на социално подпомагане.

След сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане, в качеството на Управляващ орган по ОПХ, Община Николаево, в качеството на Партньорска организация, ще има право да подаде искане за авансово плащане в общ размер до 20 % от общата сума на допустимите разходи, предвидени в договора за БФП. 

Управляващият орган извършва междинни/окончателни плащания след верифициране на изпълнените дейности и извършените разходи, въз основа на подадени/въведени от Партньорска организация в предвидените за техническо и финансово отчитане функционалности на ИСУН 2020 искане за междинно/окончателно плащане и междинен/окончателен пакет отчетни документи, в съответствие с Ръководство на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Управляващият орган верифицира дейностите и разходите в срок от 30 работни дни от датата на тяхното получаване, като уведомява за това писмено Партньорската организация.

В процеса на изпълнение на проекта е необходимо осигуряване на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими  разходи, които в последствие се верифицират от управляващия орган на програмата и се възстановяват.

Една част от средствата ще се осигурят от отпуснатото авансово плащане. За обезпечаване на част от предстоящите плащания към изпълнителя е необходимо да бъде отпуснат временен безлихвен заем от бюджета на Община Николаево по извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата от европейския съюз, в размер на 20 790,00 лв.

Необходимите средства по проекта в размер на 20 790,00 лв. ще бъдат усвоявани поетапно  и възстановени, след верифициране на направените разходи.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Николаево

        Р Е Ш И: 

1.За изпълнение на проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, във връзка с който до края на месец януари 2021 г. предстои подписване на договор за финансиране между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево, ПРЕДОСТАВЯ КАТО БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ сумата от 20 790,00 лв, която се осигурява, като средствата се прехвърлят от Бюджет /Бюджетна сметка/ на Община Николаево, Дейност 623 „Чистота”, Параграф 1020, в Извънбюджетна сметка по Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта.

 

                 2.Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на  искането за плащане от Управляващия орган на програмата, но не по - късно до 20 декември 2021 година.

 

                 3.Възлага на Кмета да извърши всички необходими последващи действия по изпълнение на Решението.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ     /П/

Председател Общински съвет-Николаево


-------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

187

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

 

ОТНОСНО: Изплащането на командировки в страната и в чужбина на Кметът на Община Николаево и Председателя на Общински съвет Николаево

 

 

На основание чл. 8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, както и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

        

Р Е Ш И:

 

Утвърждава разхода за командировки в страната на Кмета на Община Николаево, както следва: от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. – 0,00 лева.

 

Утвърждава разхода за командировки в страната на Председателя на Общински съвет, както следва: от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. – 10,00 лева.

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ     /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

188

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг, както и във връзка с чл. 18 от същия закон, Общински съвет Николаево

        

Р Е Ш И:

 

1.Приема „Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година“

 

                 2. В изпълнение на чл. 18 от Закона за общинския дълг задължава кмета да представи в МФ и Сметна палата „Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година“ и Решение на Общинския съвет, в 30-дневен срок от приемането му.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ЗА ВРЕМЕТО

ОТ 01.01.2020 ГОДИНА ДО 31.12.2020 ГОДИНА

 

На основание чл. 9, ал. 1 от Закон за Общинския дълг, както и Раздел Х „Управление на общинския дълг“, чл. 34 от „Наредба № 10 за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Николаево“ Ви представям Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година.

 

Съгласно чл. 18 от Закон за общинския дълг, в 30-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг. Годишният отчет за състоянието на общинския дълг е неразделна част от Отчета за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Николаево. Общинския съвет приема с решение Годишният отчет за състоянието на Общинския дълг. Всички обстоятелства по възникването и управлението на общинския дълг се вписват в Централния регистър на Общинския дълг, който е създаден и се поддържа в Министерство на финансите. В Община Николаево е оторизиран общински служител, който отговаря за вписването на информацията в ЦРОД и за нейната регулярна актуализация.

 

Състоянието на общинския дълг в Община Николаево за времето от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. е както следва:

 

І. Револвиращ банков кредит

 1. Вид на дълга – Револвиращ банков кредит, дългосрочен.
 2. Размер на дълга – 152 609 лева (сто петдесет и две хиляди и шестстотин и девет лева).
 3. Валута – лева.
 4. Обезпечение:

Ø Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Николаево, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Николаево по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

 1. Матуритет на дълга – от 31 май 2016 г. до 25 ноември 2023 година.
 2. Предназначение на дълга – финансиране и рефинансиране на проекти: „Ремонт на Народно читалище „Зорница 1928“ с. Нова махала, община Николаево“, „Ремонт на Народно читалище „Васил Левски 1923“ град Николаево, община Николаево“, „Ремонт на Народно читалище „Христо Смирненски 1899“ с. Елхово, община Николаево”, по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.“, приоритетна ос 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика“, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“.
 3. Лихвен процент – 3.583 %.
 4. Общо усвоени средства към 31.12.2020 г. – 152 609 лева /100%/.
 5. Общо неизплатена главница към 31.12.2020 г. /съгласно погасителен план/ – 59 109 лева.
 6.  За бюджетната 2020 г.:

Ø  размер на дълга към 01.01.2020 г. – 79 509 лева;

Ø  плащания по главница за 2020 год. – 20 400 лева;

Ø  лихва върху редовна главница – 2 556 лева;

Ø  такси за администриране – 1 200 лева;

Ø  такси за ангажимент – 0 лева;

Ø  лихви за забавени плащания и просрочия – 0 лева;

Ø  дълг към 31.12.2020 год. – 59 109 лева.

Информацията по настоящият отчет за състоянието на общинския дълг е извлечена от финансово-счетоводните документи в Община Николаево /Програмен финансово-счетоводен софтуер „АС2012“/ към 31.12.2020 година.

Неразделна част от Годишния отчет е „Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година – Приложение № 15“.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ       /П/

Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

189

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

 

ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината, за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Николаево.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44/1/ т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управлението и разпореждането с общинско имущество, Общински съвет Николаево

        

Р Е Ш И:

 

 1. Приема отчета на кмета на община Николаево, за състоянието, управлението и разпореждането с общинското имущество на община Николаево от м. Януари 2020 г. до м. Декември 2020 г.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------ 

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

190

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

ОТНОСНО: Определяне на реда и начина на провеждане на публично обсъждане на Проект на Бюджета на Община Николаево за 2021 г.

Мотиви:

В брой на ДВ 104 / 08.12.2020 г. е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. В изпълнение на същия закон Община Николаево изготвя проект на общинския бюджет за 2021 г., който се внася за приемане от Об С Николаево, като тази година, предвид извънредната ситуация, породена от COVID-19, сроковете за това са удължени.

Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 6 от ЗПФ кметът на общината представя проекта на бюджета за публично обсъждане от местната общност, като реда за повеждането му се определя от Об С. До сега се насрочваше ден и час за провеждане на обсъждането, в който всички заинтересовани граждани имаха възможност да дойдат и споделят предложения, да зададат въпроси и пр. Предвид извънредната ситуация в страната в момента, както и обхвата и сроковете на действие на въведените забрани за физическо събиране на хора на обществени места (пълна или частична), от НСОРБ препоръчват да се създаде ред за дистанционно провеждане на публично обсъждане, който следва да осигурява равноправни възможности за достъп, участие и идентифициране на заинтересуваните лица.

 

Примерните варианти за дистанционни форми на публично обсъждане са:

 

Ø  Платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Платформа следва да позволява запис върху ел. носител на изказаните мнения, препоръки, предложения и т.н. на участниците.  Записът ще послужи за съставяне на достоверен протокол от проведеното публично обсъждане. Трябва да се има предвид обаче факта, че Община Николаево не разполага с IT-специалист, и провеждането на такова мероприятие ще изисква наемането на компетентни специалисти и заплащане на предоставената от тях услуга.

 

Ø  Попълване на нарочен формуляр/анкета на хартиен носител или в ел. формат, обявен на сайта на общината, както и тяхното приемане в общината или получаването им на служебния имейл адрес на общината. Важно тук е да се определят реквизитите на образеца, напр. контактна информация, мнение по предоставената информация за бюджета, приоритети, приходи и разходи, конкретни предложения, препоръки към работата на общината и др. 

 

Възможно е също обсъждането да бъде проведено както до сега (не малко общини вече са го направили), но мястото за провеждането му трябва да осигурява възможност за спазване на всички противоепидемични мерки, включително дистанция.

 

 

 

 

Предвид гореизложеното Общински съвет Николаево приема решение и определя начина за провеждане на общественото обсъждане на проекта за бюджета на Община Николаево за 2021 г.

 

На основание чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

        

Р Е Ш И:

 

Публичното обсъждане на Проектобюджет за 2021 г. на Община Николаево да се проведе в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево при спазване на всички въведени противоепидемични мерки и по ред както следва:

-          Залата да присъстват не повече от 7 души при спазване на дистанция от минимум 1,5 м.;

-          Всички присъстващи да носят защитни маски за лице;

-          Всеки гражданин има право на 2 минути за въпрос и изказване на становище или мнение;

-          Ако броят на желаещите да се включат в общественото обсъждане е по-голям от разрешения капацитет за залата, обсъждането се провежда на етапи, в рамките на същия ден и след дезинфекция на залата след първия етап.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ   /П/

Председател Общински съвет-Николаево

----------------------------------------------------------------------------

 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

191

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

ОТНОСНО: Взимане на решение за отпадане на задължение за заплащане на наемна цена от страна на наемател по действащи наемни отношения за общински имот, за периода на обявеното извънредно положение в република България.

 

Мотиви:

Със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.61, ал.2, чл.63, ал.4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 855/25.11.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378/12.06.2020 г., Решение № 418/25.06.2020 г., Решение №  482/15.07.2020 г., Решение  № 525/30.07.2020 г., Решение № 609 /28.08.2020 г. и Решение № 673/25.09.2020 г., до 31.01.2021 г. на територията на страната са въведени редица ограничителни противоепидемични мерки, включително забрана за посещения на дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

 

В изпълнение на горецитираните Заповеди на Министъра на здравеопазването, с моя Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г., ограничителните противоепидемични мерки са въведени и на територията на Община Николаево, включително забраната за посещенията на дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Ограниченията за ползване и работа на тези заведения, на този етап, са до 31.01.2021 г. Предвид факта, че извънредната епидемична обстановка на територията на Република България ежедневно се променя, този срок може да бъде променен във всеки един момент и въведените противоепидемични мерки на територия на страната, респективно на територията на Община Николаево да бъдат удължени. В този случай, ще ви бъде докладвано допълнително.

 

          Съгласно сключения договор за наем от 16.09.2019 г. Младежкият клуб в гр. Николаево се ползва съобразно предназначението, за което е отдаден под наем, а именно като дискотека. В тази връзка, обектът, по отношение на който има действащи наемни правоотношения с Община Николаево, попада в обхвата на издадените от Министъра на здравеопазването административни актове и преустанови своята дейност. Непреодолимото събитие от извънреден характер, а именно обявеното извънредно положение и последвалите от това ограничения, предизвика негативен ефект върху стопанския дейност на наемателя на имота, в това число затруднение в плащането на месечния наем, за което дружеството депозира в Общинска администрация Николаево искане за освобождаване от плащане на месечен наем. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г. на Кмета на Община Николаево, и Решение № 855/25.11.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378/12.06.2020 г., Решение № 418/25.06.2020 г., Решение № 482/15.07.2020 г., Решение № 525/30.07.2020 г., Решение № 609 /28.08.2020 г. и Решение № 673/25.09.2020 г., Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Освобождава от плащане на наемна цена „ВАСИДЕНИ“ ЕООД, с ЕИК 204190321 - наемател по Договор за наем от 16.09.2019 г. за общински обект младежки клуб/дискотека, за периода от 21.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

            2. В случай, че забраната по отношение посещенията на дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито, бъде премахната преди 31.01.2021 г., освобождаването от плащането на наема по т. 1 от настоящото решение се преизчислява към новата дата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------------------

 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

192

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

ОТНОСНО: Именуване на улиците и даване на административни номера на имотите в регулационните граници на с. Нова махала, община Николаево

Мотиви:

Село Нова махала, по информация от НБД „Население“ към 01.01.2021 г., има население от 898 жители - лица с настоящ адрес в селото, с тенденция към увеличаване. Липсата на административни адреси затруднява гражданите при ползването на спешна помощ, пожарна, куриерски услуги и др., затруднява и институциите при изпращане на кореспонденция до граждани в населеното място. Всичко това води до извода, че именуването на улиците и даване на номера на имотите в с. Нова махала ще улесни и подобри ежедневието на хората и работата на институциите в страната и чужбина, ще даде и една по-стройна организация на селото.      

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Николаево, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за отпочване на процедура по именуване на улиците в с. Нова махала, община Николаево и даване на административни номера на имотите в регулационните граници на селото.

 

2. Процедурата по точка първа да бъде съобразена с разпоредбите на чл. 8-11 от Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Николаево.

 

3. Възлага на Кмета на Община Николаево да изпълни разпоредбите, регламентирани в чл. 8-11 от Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Николаево, и да изготви предложение за именуването на улиците в с. Нова махала.

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ЮСЕИН ЮСМЕНОВ     /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

193

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022 година.

Мотиви:

Разпоредбата на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ предоставя възможност общинските пасища, мери и ливади да се предоставят без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата, желаещи да ползват общински мери и пасища, следва да подават заявление по образец до кмета на община, на територията на която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10 март, към което прилагат изискуемите документи.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите лица, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, от комисия, назначена от Кмета на общината. Комисията определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище, като за целта, в срок до 1 май, съставя протокол за окончателното разпределение на имотите, при наличие на необходимите площи. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището, към разпределените по предходния ред имоти, комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

Въз основа на протокола, кметът на общината сключва договор за наем или аренда. Минималният срок на договорите е 5 (пет) стопански години.

Съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, останалите след разпределението свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд следва да се отдадат под наем или аренда за срок от 1 (една) стопанска година чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Останалите след провеждане на търга по чл.37и, ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг за срок също от 1 (една) стопанска година, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

Търговете за пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се провеждат по реда на Закона за общинската собственост.

Съгласно чл. 37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците, размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване. По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

Според обичайната практиката, наложила се в българския бит и селско стопанство, свободните селски мери и пасища се ползват от колективната териториална общност на населеното място. В малките населени места, домакинствата отглеждат по едно или няколко дребни пасищни животни за задоволяване основно на лични нужди. Удачно е свободните мери и пасища, останали извън индивидуалното разпределение, да се използват от населението безплатно, за което е необходимо Общинският съвет да вземе решение.

Размерът и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално и за общо ползване са посочени в Годишния план за паша за стопанската 2021/2022 година (Приложение №3).

В изпълнение на разпоредбата на чл.37о, ал. 2 от ЗСПЗЗ са определени Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Николаево, които имат за цел дългосрочното опазване на пасищата в Община Николаево, запазване на биологичното разнообразие, намаляване негативните промени от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели (Приложение №4).

Съгласно разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение, с мнозинство от общия брой на съветниците, за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа:

1. Годишен план за паша;

2. Съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване;

3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал. 3 и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.      Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за общо и индивидуално ползване по землища на територията на Община Николаево, за стопанската 2021/2022 г. съгласно Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от настоящото решение.

2.      Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г. имотите по т.1 и приема Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 г., съдържащ размера и местоположението им в землищата на населените места, съгласно Приложение №3, неразделна част от настоящото решение .

3.      Мерите, пасищата и ливадите, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни или от образуваните колективни стада.

4.      Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл. 98, чл. 99 и чл. 100 от ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

5. На основание чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (стопанската 2021/2022г.), останалите свободни цели имоти - пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

6. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търговете по т. 5 свободни имоти - пасища, мери и ливади, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (стопанската 2021/2022 г.), чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

7. Определя годишна наемна цена на общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 г. в размер на 6 /шест/ лева на декар.

8. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на общината - Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение.

9. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите, както следва:

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО:

 

9.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери за общо и за индивидуално ползване от земеделските стопани или техните сдружения за извеждане животните на паша;

9.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за директно подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на земеделския производител;

9.3. Кметовете на населените места на Община Николаево се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите и при констатирани нарушения да уведомяват Община Николаево;

9.4. При недостиг на пасища и мери в дадено землище да предостави в съседно землище;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

 

9.5. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища и мери;

9.6. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по предназначение, а именно:

- Пасищата се използват за паша на селскостопанските животни, а коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели;

- Мерите се ползват само за паша на селскостопанските животни;

- Ливадите се използват за косене;

9.7. Ползвателите нямат право да променят предназначението им и да не ги разорават , както и да не ги използват за неземеделски нужди;

9.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;

9.9. Да не допускат замърсяването на пасищата и мерите с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци;

9.10. Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица;

9.11. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им за ползване пасища и мери, както и да изграждат в тях временни постройки, без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешените случаи. Допуска се поставяне на заграждения тип „електро пастир”, но не на всички наети площи едновременно;

9.12. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и ливади, както и местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

9.13. Да извършват балансирано торене с минерални торове и умерено торене с оборски тор, с цел недопускане на замърсяване на повърхностни и подпочвени води;

9.14. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите;

9.15. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;

9.16. Провеждането на сеч на отделно стоящи или група дървета и храсти, с цел почистване на пасищата и мерите да се извършва съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и други нормативни актове;

9.17. Ползвателите да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти, задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, които ще получават подпомагане по различни схеми на Общата селскостопанска политика и допълнителните национални доплащания

9.18. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора  за наем.

 

           10. Упълномощава Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия за изпълнение на горните решения.

 

Приложение № 1

Списък

на пасища и мери – общинска собственост, предназначени

за общо ползване на земеделски стопани за 2021/2022 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

1

2

3

4

5

гр. Николаево

1

51648.36.65

8.594

пасище

ІІІ

2

51648.1.243

7.826

пасище

ІХ

3

51648.48.237

1.904

пасище

ІV

4

51648.48.310

7.525

пасище

 

5

51648.48.725

8.650

пасище

V

6

51648.48.737

7.149

пасище

V

7

51648.36.71

7.429

пасище

ІІІ

8

51648.1.62

5.989

пасище

ІХ

9

51648.46.85

10.667

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

65.733

 

 

с. Едрево

1

27070.15.77

131.105

пасище

2

27070.15.176

    2.146

пасище

 

ОБЩО:

133.251

 

 

с. Елхово

1

48163.132.9

12.679

пасище

V

2

48163.142.592

1.991

пасище

3

48163.332.602

6.496

пасище

V

4

48163.133.25

0.179

пасище

V

5

448163. 168.204

3.794

пасище

6

48163.633.489

4.373

пасище

V

7

48163.52.316

5.731

пасище

 

ОБЩО:

35.243

 

 

с. Нова Махала

1

51888.84.156

9.982

пасище

V

2

51888.98.33

2.290

пасище

VІІІ

3

51888.94.49

11.836

пасище

V

4

51888.98.34

15.169

пасище

VІІІ

5

51888.84.153

8.608

пасище

V

6

51888.84.249

3.346

пасище

ІІІ

7

51888.84.289

8.433

пасище

ІІІ

8

51888.84.150

10.983

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

70.647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Списък

на пасища и мери - общинска собственост, предназначени

за индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

гр. Николаево

1.

51648.28.284

27.760

пасище

2.

51648.51.512

1.946

пасище

3.

51648.26.217

23.630

пасище

V

4.

51648.36.735

12.853

пасище

ІХ

5.

51648.51.161

34.225

пасище

V

 

ОБЩО:

100.414

 

 

с. Едрево

1

27070.49.309

7.067

пасище

VІІІ

2

27070.23.9

5.059

пасище

3

27070.43.422

3.315

пасище

4

27070.49.42

58.602

пасище

5

27070.49.37

29.632

пасище

6

27070.55.60

24.350

пасище

8

27070.55.15

34.358

пасище

9

27070.50.13

82.723

пасище

10

27070.55.62

30.895

пасище

11

27070.55.50

287.505

пасище

12

27070.55.59

32.723

пасище

 

27070.55.206

111.077

пасище

 

ОБЩО:

707.306

 

 

с. Нова Махала

1

51888.94.129

16.713

пасище

ІІІ

2

51888.94.87

105.313

пасище

III

3.

51888.94.95

20.478

пасище

III

4.

51888.90.59

3.225

пасище

5.

51888.98.7

2.249

пасище

VІII

6.

51888.98.44

8.761

пасище

VІII

7.

51888.98.21

15.671

пасище

VІII

8.

51888.98.45

1.370

пасище

VІII

9.

51888.98.23

11.241

пасище

VІII

10.

51888.98.19

2.526

пасище

VІII

11.

51888.98.6

27.172

пасище

VІII

12.

51888.98.20

8.659

пасище

VІII

13.

51888.98.22

27.379

пасище

VІII

14.

51888.98.24

5.887

пасище

VІII

15.

51888.98.46

10.093

пасище

VІII

16.

51888.98.47

49.907

пасище

VІII

17.

51888.98.48

9.662

пасище

VІII

18.

51888.39.88

11.752

пасище

19.

51888.41.457

4.088

пасище

20.

51888.42.70

5.556

пасище

21.

51888.45.73

6.262

пасище

22.

51888.46.106

5.299

пасище

23.

51888.90.127

3.545

пасище

ІII

24.

51888.94.85

5.967

пасище

25.

51888.94.62

4.063

пасище

V

26.

51888.94.105

3.447

пасище

ІII

27.

51888.94.68

12.748

пасище

28.

51888.48.60

4.973

пасище

X

29.

51888.48.767

3.393

пасище

X

 

ОБЩО:

397.399

 

 

с. Елхово

1.

48163.448.180

119.483

пасище

2.

48163.448.599

32.124

пасище

3.

48163.145.595

109.360

пасище

4.

48163.132.91

52.009

пасище

V

5.

48163.212.49

11.838

пасище

V

 

 

324.814

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

приет с Решение № 193/ 28.01.2021 г. взето на заседание на Общински съвет-Николаево, с Протокол № 19

 

I. ОСНОВАНИЕ

 

Настоящият Годишен план за паша в Община Николаево за стопанската 2021/2022 година, се разработва на основание чл. 37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

 

II. ОБХВАТ

 

Годишният план за паша в Община Николаево посочва  годишното разпределение и ползване на имотите с начин на трайно ползване (НТП) „пасища и  мери“ от Общински поземлен фонд (ОПФ) в населените места на територията на Община Николаево при спазване на правилата за ползването им, на основание чл. 37о, ал. 1 т.1 и, т. 2 от ЗСПЗЗ.

III. ЦЕЛ

 

Целта на плана е да се  подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасища и мери общинска собственост, от земеделските стопани, както и да се повишат знанията и опита на земеделските стопани при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

ІV. СПИСЪК

С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО  И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА

 

Длъжностното лице по раздел V.т.2 в общината ежегодно изготвя списъци на имотите с начин на трайно ползване „пасище, мера” – общинска собственост Приложение № 1, Приложение №2

 за които няма сключени договори за наем, по землища с размера и местоположението.

Изготвените списъци се предоставят на Общинския съвет, който  ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, съгласно чл.37о, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

 

1.Кметът  на общината:

- ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата  от Общинския поземлен фонд на територията на общината;

- издава заповед за назначаване на комисия по чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ; контролира изпълнението на задълженията по чл. 37 и от ЗСПЗЗ;

-      възлага на длъжностно/и лице/а от общинската администрация  провеждането на конкретни процедури и мероприятия по изпълнение изискванията на Закона;

- изисква от кметовете на населените места спазването на задълженията им, произтичащи от ЗСПЗЗ, по отношение ползването на пасища и мери на територията на съответното землище.

2. Служител Общинска собственост:

- отговаря за поддържане в актуално състояние информацията за всички имоти–земеделски земи, в т.ч. и за тези с НТП  “пасище, мера”,

- изготвя договорите за ползване на  пасища и мери от Общинския поземлен фонд;

- води регистър на сключените договори за наем и следи техните срокове;

- отговаря за наличието на изискуемата документация за сключване на договори за наем;

- отговаря за актуализацията на плана;

- съдейства и подпомага кметовете на кметства по изпълнението на плана.

3.  Кметове на кметства:

-      уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища и мери;

-      Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

            При изпълнение на плана, Общинска администрация взаимодейства с Общинска служба по земеделие - гр. Мъглиж, Областна дирекция „Земеделие“- гр. Стара Загора, официалния ветеринарен лекар на Община Николаево.

 

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

 

            Финансовото осигуряване на плана  се постига чрез:

-      Постъпленията от наемите за ползване на пасища и мери, общинска собственост.

-      Финансиране по проекти - наемателите на общински пасища и мери могат да кандидатстват по европейски програми за средства, с цел подобряване екологичното им състояние.

 

 

 

 

 

Приложение 4

ПРАВИЛА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА 2021/2022 стопанска година.

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Николаево, съгласно чл.37о, ал.2, включват:

1. Перспективен експлоатационен план за паша.

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община Николаево съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на Земеделието „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята”.

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и индивидуално ползване.

            2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

2.1.2. Ежегодно се заверява надлежно с подпис и печат от  ветеринарния лекар  в град  Николаево списък на всички стопани отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите пасищни.

 2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината.

2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между право имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На право имащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На право имащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмярки „Плащания за преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

2.1.5. Право имащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината, към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.

 2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на т.2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи.

 2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.4.

Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.                   

 2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от право имащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и т.2.1.3 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.12. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване.

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.

3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите.

Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища.

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата

5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:

1. 1.За почвения слой не се допуска:

- нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, разораване;

-  преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;

- едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой ;

5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при паша, не се допуска:

- пашуване на по-голям брой регистрирани животни от посочения в анкетната карта на земеделския производител;

- паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;

- унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в ландшафта;

- оставянето на пашуващите животни без надзор;

- внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището;

- внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;

- не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището;

- собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

- опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

- поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой – чешми, корита и др.

6. Ветеринарна профилактика.

6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци.

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

7. Мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища.

При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

8. Построяване на навеси.

При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделски земи.

9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси при необходимост.

10. Охрана.

Ползвателите на пасища ,мери и ливади от земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ организират охраната за своя сметка на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината.

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Приложение № 5

СПИСЪК

НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И БРОЙ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ ЖИВОТНИ

 

Животновъден

обект

собственик

Говеда

брой

Овце

брой

Кози

брой

гр. Николаево

6190 - 0146

Симеон Славов Ковачев

-

650

-

6190 - 0086

Ганчо Петков Първанов

2

-

-

6190 - 0551

Георги Митев Ташев

-

10

-

6190 - 0373

Пейо Трифонов Пеев

-

20

-

6190 - 0374

Слави Кънев Славов

-

23

-

6190 - 0365

Игнат Димитров Игнатов

-

11

-

6190- 0002

Койчо Желев

5

-

-

6190- 0511

Мирчо Василев Ганчев

3

-

-

с. Нова Махала

6191 - 0067

Николай Христов Турлаков

28

-

-

6191 - 0113

Янчо Димитров Иванов

106

-

-

6191 - 0368

Симеон Иванов Хаджиев

-

610

-

6191 - 0001

Борис Иванов Колев

40

-

-

6191 - 0408

Васил Ганев Станев

-

6

2

с. Едрево

6173 - 0439

Кольо Петров Мустакеров

23

-

-

с. Елхово

6174 - 0039

Красимир Генчев Малов

150

-

-

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ     /П/

Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

194

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

            ОТНОСНО: Изменение на чл.14, ал.4, т.2 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 на Закона за местните данъци и такси

 

Мотиви:

         Законът за местните данъци и такси урежда обществените отношения, касаещи събираните от общините суми като такса за битови отпадъци.

            Съгласно разпоредбите на чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

            Съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 1 (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. и доп., бр. 109 от 2001 г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 106 от 2004 г., изм., бр. 100 от 2005 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) от ЗМДТ, дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 включват:

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1;

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т. 2;

            Съгласно разпоредбите на чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 119 от 2002 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) от ЗМДТ, не се събира такса за:

1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;

2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;

            С оглед сочения текст на чл. 71, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, настоящата редакция на чл. 14, ал. 4, т. 2 от НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ на Общински съвет Николаево, имащ следното съдържание „Чл. 14, ал. 4, т. 2 /Изм. с Реш. № 13 от 29.12.2015 г./ За недвижими имоти /жилищни и нежилищни имоти и празни дворни места/ на граждани и недвижими имоти на фирми, които не се използват през годината, при подадена декларация в Общината от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.“, не съответства на правната уредба, дадена със закона, при което следва наредбата да бъде променена, съобразно законовите разпоредби.

            Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, е предоставена възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта, след изтичането на законоустановения срок такива не са постъпили.

 

            Поради тава, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 9, чл. 62, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 71, т. 2 от Закона за местни данъци и такси, Общинския съвет Николаево 

 

Р Е Ш И:

 

Изменя текста на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9 на Закона за местните данъци и такси, както следва:

 

            „Чл. 14а, ал. 4, т. 2. Не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година до кмета на общината.

 Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево

---------------------------------------------------------------------------

 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

195

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Николаево за 2020 година

 

В изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема Отчет за дейността на МКБППМН в Община Николаево за 2020 година.

 

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ЗА 2020 ГОДИНА

 

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия

1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН). Състават на МКБПМН – Община Николаево се състои от 8 члена и е нормативно определен със Заповед на Кмета на Община Николаево на основание чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН.

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения. Секретарят на МКБППМН е служител на общинска администрация по трудови правоотношения.

ІІ. Дейност на комисията.

1. Реализирани дейности от Вашата комисия:

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г.

1.1.1. Брой семейства на деца, подлежащи на образование, посетени от МКБППМН

Посетени са 26 семейства общо за годината.

През цялата година при разглеждане на възпитателните дела попадаме и на деца, които трайно са отпаднали от образователния процес. С помоща на обществените възпитатели се търсят варианти за включването и на тези децата в образователния процес.

1.2. Работа с педагогическото ръководство.

Таблица 1.

Брой срещи

Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители

2

1

 

1.3. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.

Таблица 2.

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца

Теми

16 деца

 

Темите са свързани със спецификата на проявата на съответното дете.

Забележка: За всяко едно дете на което е наложено мярка «работа с обществен възпитател» се организират ежемесечни срещи с класния ръководител в съответното училище. Реално срещите са повече, тъй като обществените възпитатели са задължени всеки месец да проследяват развитието на детето, докато изтече мярката на надзора.

                                                                                                           

1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. Проведени са индивидуални разговори и родителски срещи.

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Таблица 3.

 

Брой на участниците

Вид дейности (срещи, обучения, консултации)

Родители

9

срещи

Настойници

0

 

Попечители

0

 

Забележка: Нямаме регистрирани деца с противообществени прояви, които се отглеждат от настойници и попечители.

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или попечителство.

Таблица 4.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

0

 

 

Забележка: Нямаме регистрирани деца с противообществени прояви, които се отглеждат от настойници и попечители.

 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.

Таблица 5.

Проведени превантивни програми

Брой на темите

Названия на темите

Брой участници родители

Брой участници малолетни

Брой участници непълнолетни

Образователни

1

„Родителите и тяхната роля в подкрепа на образованието“

16

16

 

Асоциално поведение

1

«Какво е противообществена проява и каква е наказателната отговорност»

19

19

 

Насилие между деца

1

Насилието е акт на безсилие

 

 

20

Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене

 

 

 

 

 

Сексуална експлоатация и трафик на хора

 

 

 

 

 

Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт

 

 

 

 

 

Здравни

1

«Какво е СПИН – застрашени ли сме?

 

 

18

Културни

0

 

 

 

 

Спортни  

 

 

 

 

 

Радикализъм1

0

 

 

 

 

Общо

4

 

 

 

 

 

Таблица 6.

 

Проведени анкетни проучвания:

Брой на темите

Названия на темите

Брой участници родители

Брой участници малолетни

Брой участници непълнолетни

Образователни

 

 

 

 

 

Асоциално поведение

 

 

 

 

 

Насилие между деца

 

 

 

 

 

Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене

 

 

 

 

 

Сексуална експлоатация и трафик на хора                               

 

 

 

 

 

Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт

 

 

 

 

 

Здравни

 

 

 

 

 

Културни

 

 

 

 

 

Спортни                       

 

 

 

 

 

Радикализъм1

 

 

 

 

 

Общо

0

 

 

 

 

 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта, в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН

 

Таблица 7.

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”

0

Брой разпространени материали

0

Брой на информационните кампании в училищата

1

Брой публикации в медиите

0

Брой съвместни мероприятия с НПО

0

 

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от МКБППМН. В МКБППМН гр. Николаево няма постъпили заявки на родители за консултации.

 

1.6.1. Брой деца преминали консултации.

 

Таблица 8. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани деца за асоциално поведение

Малолетни

Непълнолетни

 

 

 

Общ брой консултирани деца за насилие между деца

-

-

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на наркотици

-

-

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на алкохол

-

-

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия

-

-

 

 

 

Общ брой консултирани деца за радикализъм

-

-

 

 

 

 

Таблица 9. Семейни консултации.

 

Общ брой консултирани деца за асоциално поведение

Малолетни

Непълнолетни

 

 

 

Общ брой консултирани деца за насилие между деца

-

-

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на наркотици

-

-

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на алкохол

-

-

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия

-

-

 

 

 

Общ брой консултирани деца за радикализъм

-

-

 

 

 

 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.

Таблица 10. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

33

21

12

 

Таблица 11. Семейни консултации.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

-

-

-

 

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

-

-

-

 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

-

-

-

Забележка: На територията на община Николаево нямаме случаи на прояви от малолетни и непълнолетни свързани с радикализъм.

 

1.6.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните извършители.

Таблица 14.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

-

-

-

Забележка: На територията на общината нямаме случаи на регистрирани противообществени прояви, свързани с футболни агитки (ултраси).

 

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в отчета превантивни програми.

Таблица 15.

Видове (плакати, брошури, флаери, др.)

Тираж

Теми

-

-

-

Забележка: Не сме издавали собствени информационни материали.

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 16.

Общ брой деца насочени от МКБППМН

Малолетни

Непълнолетни

-

-

-

 

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.

МКБППМН гр. Николаево поддържа контакт с директорите на ВУИ и СПИ. За настанените деца, директорите искат нашето становище за пускането им в домашен отпуск по време на установените от МОН ваканции на учениците.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са осъществени.

Таблица 17.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

4

 

4

 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения.

Проведени са ежемесечни разговори с родителите.

 

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.

Таблица 18.

 

Брой дейности

Видове дейности

СПИ

-

 

ВУИ

-

 

ПД

-

 

Приюти за безнадзорни деца

-

 

Условно осъдени

-

 

Забележка:Освободените от ВУИ са освободени при навършване на пълнолетие, а не поради постигната позитивна корекция в поведението. При тези обстоятелства не са обект на надзор и възпитателно въздействие на МКБППМН.

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.

Таблица 19.

 

Категории неучещи и неработещи

непълно-летни

 

Общ брой

 

Брой продължили образованието си

Брой на обхванати в обучения и програми за квалификация

Брой на професионално ориентирани и консултирани

 

Брой на започналите работа

Неучещи и неработещи, напуснали СПИ

-

 

 

 

 

Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ

3

 

 

 

3

Неучещи и неработещи, освободени от ПД

-

 

 

 

 

Условно осъдени

3

2

 

 

1

Осъдени на пробация

-

 

 

 

 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

За свеки един осъден непълнолетен в МКБППМН при Община Николаево получаваме писменна информация от съда и заверено копие от съдебното решение.

 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

 

Брой случаи

Информация от съда

-

Справки на секретаря на МК  в съда

През 2020 г. не се е налагала такава

 

ІІІ. Възпитателни дела

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни. Това се осъществява чрез определени в ЗБППМН възпитателни дела.

През 2020 г. има постъпили 10 преписки до МК, от които 8 са образувани и разгледани със 17 малолетни и непълнолетни.

Две възпитателни дела са прекратени поради това, че извършителят на противообществената проява е навършил пълнолетие.

Разграничения по пол: 1 момиче и 16 момчета.

Разграничения по възраст: 12 малолетни и 5 непълнолетни.

Възпитателните дела са образувани по материали по преписки на РП – Казанлък.

Извършените противообществени прояви се изразяват: кражби на чужди движими вещи – 3 бр., хулигански прояви – 3 бр., управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление – 2 бр.

През 2020 год. нямаме разгледано повече от едно възпитателно дело за едно малолетно или непълнолетно лице.

 

1.       Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.

Не се наблюдават проблеми при образуването и разглеждаенто на възпитателните дела. Дейността на комисията се подпомага от инспектор ДПС. Добро взаимодействие е налице с кметовете по населените места на община Николаево от които МКБППМН получава категорична подкрепа за явяването на мололетните, непълнолетните както и на техните родители за налагане на възпитателни мерки по смисъла на ЗБППМН. Своевременно се уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела. Предоставят се материали по делата на доверени преставители или адвокат, ангажирани по делото. Преди разглеждането на възпитателните дела, МКБППМН събира допълнителна информация относно семейна среда, здравословно състояние, семейни отношения и други данни за извършителя /от училище, ОЗД и др./ с цел мерките, които ще се наложат на лицето да бъдат максимално ефективни. Няма допуснати нарушения при процедурите за образуване и разглеждане на възпитателните дела.

2.Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН

През 2020 г. МКБППМН при Община Николаево е изготвила 10 «оценки на риск» по Методиката за оценка на риск от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица.

В края на календарната година се прави анализ на „оценката на риск“ и ако са настъпили положителни промени в поведението на детето, възпитателния надзор отпада. Ако съществува „среден“ или „висок риск“, той продължава.

През новата 2021 г., за две непълнолетни лица ще продължи възпитателния надзор поради съществуващ „среден риск“ от повторно извършване на противообществена проява.

 

 

ІV. Консултативни кабинети и центрове за социална превенция

1.      Наименование на помощния орган.

-

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.)

 

V. Обществени възпитатели

Таблица 21.

Година

Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет

Реално усвоени бройки обществени

възпитатели за съответната година

Изразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН

2020

3

2

2 931.00 лв.

2021

3

 

Прогноза за 2022

3

 

 

1.Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г.

За обществени възпитатели са избрани учители, които притежават необходимото образование, опит и желание за работа с децата. Обществените възпитатели осъществяват възпитателен надзор над:

            -деца с наложени възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН

            -деца предложени от УКБППМН

            -деца водещи се на отчет от ИДПС

Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети, които се представят на работни срещи със Секретаря на МКБППМН.

2.Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. От кого са организирани и по чия инициатива?

-

3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности.

-

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.

През 2020 г. двама обществени възпитатели изпълняваха корекционно- възпитателна дейност към МКБППМН гр. Николаево. На територията на Община Николаево ефективно се изпълнява мярката „поставяне под възпитателен надзор“.

4.1. Брой изготвени оценки.

Изготвени са два броя оценки на обществени възпитатели.

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава очакванията).

            -

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).

Двама обществени възпитатели получиха „оценка 2“

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/).

През 2020 година в МКБППМН гр. Николаево няма обществен възпитател получил „оценка 3” (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/).

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение).

През 2020 година в МКБППМН гр. Николаево няма обществен възпитател получил „оценка 4” (изпълнението в значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение).

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на изискванията).

През 2020 година в МКБППМН гр. Николаево няма обществен възпитател получил „оценка 5” (изпълнението не отговаря на изискванията).

 

VІ. Контролна дейност на МКБППМН.

1.Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и резултати.

На територията на Община Николаево няма социално-педагогически интернати и възпитателни училища – интернати, спрямо които комисията да упражнява контрол. Въпреки това, МК поддържа редовна връзка с институциите извън областта, в които има настанени деца от гр. Николаево.

Провеждат се ежемесечни срещи с инспектор ДПС от РУ „Полиция“ гр. Казанлък, за обмяна на информация, с които работим в екип и подържаме добри професионални взаимоотношения.

2.Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.

Нарушения относно режима и условията на работа на непълнолетните не са констатирани от МКБППМН.

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.

Инспектор ДПС, които е член на МК участва в проверки относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни заведения и дискотеки, след определения вечерен час.

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.

На територията не са установени трайно скитащи се или просещи деца.

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.

МКБППМН работи успешно с всички институции на територията си. Не се установяват проблеми в хода на дейността й.

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви нарушения?

 

VІІ. Предложения на местната комисия пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, тяхната социална защита и развитие (ако има такива)?

МКБППМН гр. Николаево не е правила предложения пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

VІІІ. Взаимодействие на местните комисии за БППМН.

Мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и организации:

1.      Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.

МКБППМН успешно работи с полиция, съд, прокуратура и пробационна служба.

След провеждането на възпитателните дела, институциите се информират за наложените възпитателни мерки.

2.      Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и теми.

-

3. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и предприети дейности за тяхното преодоляване.

МКБППМН не среща проблеми при взаимодействието си с посочените органи и институции. На територията на Общината е създадено добро сътрудничество в интерес на децата.

 

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН.

1.Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите; стойност на средствата от бюджета на МКБППМН.

-

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.

-

3. Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, моля, посочете причините!

През 2020 г. секретаря и председателя на МКБППМН не са участвали в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации поради обявеното извънредно положение (COVID-19).

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 654.00 лева.

 

ХI. Планувани за 2020 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.

През 2020 г. година няма изразходвани средства по Наредба №3/19.04.205 г., ЦКБППМН регламентираща възнагражденията на членовете на МКБППМН.

 

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните комисии за БППМН през 2020 г., моля попълнете таблица 22:

Таблица 22.

Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2020 г.  – общо (в лева)

Изразходвани средства от МКБППМН за 2020 г. – общо (в лева)

Необходими средства за 2022 г. – общо (в лева)

19 440 лв.

7 733.80 лв.

19 000 лв.

 

ХІІІ. Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН.

ХІV. Моля, посочете в доклада:

1.Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия (ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във Вашата община и на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”.

Община Николаево, обл. Стара Загора

гр. Николаево ул. „Г. Бенковски” № 9, п.к. 6190

Телефон 04330 / 2040,

 e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

 

Председател на МКБППМН:

Стайко Василев Петков

гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски” № 9

Телефон 04330 / 2040,

 e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

 

Секретар на МКБППМН

Любка Любомирова Балканска

Гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски” № 9

Сл.Тел.04330/20 40 вътр.30, 0892920023

e-mail: mkbppmn@nikolaevo.net

 

Инспектор на ДПС:

Радостин Кадиев

Гр. Казанлък, РПУ, сл. тел. 0431 6 42 87

 

Дирекция „ Социално подпомагане” - Гурково

отдел „Закрила на детето”

Силвия Веселинова Василева, сл. тел.04331 28 34

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– 1

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ   /П/

Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------------

 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

196

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с Протокол № 19

 

ОТНОСНО: Определяне на основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметове по кметства

 

На основание Приложение №5 към чл.2, т.4 от ПМС №67 от 14.04.2010 година, за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

Общински съвет определя основните месечни заплати на Кмета на Община Николаево и Кметове по кметства както следва:

1.      Кмет на Община Николаево:

Николай Дончев Кънев – основна месечна заплата – 2 400,00 лева.

2.      Кметове на кметства:

2.1. Щилиян Велинов Велинов /кметство с. Нова махала/ - основна месечна заплата – 1 700, 00 лева.

2.2. Красимир Генчев Малов /кметство с. Елхово/ - основна месечна заплата  - 1 550, 00 лева.

2.3. Неделчо Радославов Миланов /кметство с. Едрево/ - основна месечна заплата – 1 550,00 лева.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ    /П/

Председател Общински съвет-Николаево