СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – 2054

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – 2054

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3

Необходими документи:

- инвестиционен проект

Срок на изпълнение:
- с комплексен доклад – 14 дни
- от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност: едногодишен

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Николаево
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което преписката се насочва към Кмета на Общината, а той към главния архитект .
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация” в Oбщинска администрация - Николаево. След разглеждане на представените документи, инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват.
Съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти се получават от заявителя в Дирекция „ОД и УТ”.

Техническа такса:
1/ Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие от лицензирана фирма

  • 0,50 лв. / кв.м.
  • 0,20 лв. / л.м.  – за линейни обекти

2/ Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие на ОЕСУТ

  • 0,30 лв. / кв.м., но не по-малко от 30,00 лева
  • 0,10 лв. / л.м.  – за линейни обекти

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/560df7a0-8634-47d0-aece-6bb5e8ca04ae