СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОНННИ ПРОЕКТИ – 2023

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОНННИ ПРОЕКТИ – 2023

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1

Необходими документи:

- проект

Срок на изпълнение:
- с комплексен доклад – 14 дни
- от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност: 
до изготвяне на инвестиционен проект или една година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което преписката се насочва към Главния архитект на Община Николаево. Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация“ в Дирекция „ОД и УТ” в Oбщинска администрация – Николаево. След разглеждане на представените документи, идейните инвестиционни проекти се съгласуват. Съгласуваните идейни инвестиционни проекти се получават от заявителя в Дирекция „ОД и УТ”.

Техническа такса: 10 лв. на част

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/a5db79f0-1260-42dc-804b-799921d2e225