Съобщение за издадена Заповед за одобряване на ПУП - ПР на част от кв. 31 по плана на гр. Николаево

СЪОБЩЕНИЕ

от 04.03.2020 год.

         На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№94П-00-11/28.02.2020 г., дирекция ОДУТ при Община Николаево съобщава, че със Заповед №РД–01-63/02.03.2020 г. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:

           - за част от кв. 31  - УПИ V в кв. 31  и  УПИ  VI в кв. 31  .

След  промяна на дворищно-регулационната граница парцелите  придобиват  нови идентификатори:

- за УПИ V в кв. 31 - 51648.501.2361  с площ от 883 кв.м. и

- за УПИ  VI в кв. 31 - 51648.501.2362 с площ от 739 кв.м.

Собственик и възложител: Пенка Орешкова.

Заповедта и планът се намират в сградата на Община Николаево, ул. ”Г.Бенковски” № 9 и  могат да се прегледат от заинтересуваните всеки присъствен ден от 8,00 до 17,00 часа.

Горецитираната заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд чрез Община Николаево. Същата е публикувана в раздел "Нормативни документи" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Заповеди", както и тук, по-долу.

 

От общината