Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 11.07.2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 11.07.2021 г. image

В изпълнение разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска администрация Николаево публикува списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за Народни представители на 11.07.2021 г. в община Николаево по избирателни секции. 

Всяко лице може да прави справка в списъка.
Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината или кметството или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.
Заявлението следва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.
Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването и с призоваване на жалбоподателя и на кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от Общинска администрация до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

********************************************************************************************************************
                                              СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО
         секция № 001                            населено място ГР.НИКОЛАЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛИНА                      АНДРЕЕВА                      МИТЕВА
                      ГЕОРГИ                        ПЕТРОВ                        ПЕТКОВ
                      ЗЛАТИ                         МИНЧЕВ                        ГЪРДЕВ
                      ИРИНКА                        ИВАНОВА                       КОЛЕВА
                      МАРИЙКА                       РУСЕВА                        КОЛЕВА
                      МАРИЯН                        ЦАНЕВ                         МИТЕВ
                      МАРИЯНА                       ГРИГОРОВА                     КОЛЕВА
                      МИЛЕН                         ТЕНЕВ                         КОЙЧЕВ
                      ПЕТЯ                          ГЕОРГИЕВА                     БЕЛЧЕВА
                      СЛАВИ                         ПЕТРОВ                        СЛАВОВ
                      СТОЯН                         ПЕТКОВ                        МИРЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО
         секция № 002                            населено място ГР.НИКОЛАЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ДОБРЕВА
                      МАРИЯНА                       ГАНЧЕВА                       УЗУНОВА
                      МИХАИЛ                        БОНЧЕВ                        НЕНКОВ
                      НИКОЛАЙ                       НЕДКОВ                        ГАНЧЕВ
                      ПЕТЪР                         НИКОЛОВ                       ПЕТРОВ
                      РАДОСТИНА                     ИЛИЕВА                        КОСТАДИНОВА
                      СИМЕОН                        ГЕНЧЕВ                        СИМЕОНОВ
                      СТАНЧО                        КОЛЕВ                         КОЛЕВ
                      ЯНКА                          СЛАВОВА                       ДЕНЧЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО
         секция № 003                            населено място ГР.НИКОЛАЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМИТЪР                       ВАСИЛЕВ                       ЯНКОВ
                      ДОБРИНКА                      ИЛИЕВА                        ЖИВКОВА
                      МИНЧО                         ЮЛИЯНОВ                       КИРЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО
         секция № 005                            населено място С.НОВА МАХАЛА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНДРЕЙ                        ПЕНЕВ                         ИВАНОВ
                      ДИМО                          ИЛИЕВ                         ДИМОВ
                      ОГНЯН                         МИХАИЛОВ                      СТЕФАНОВ
                      СТЕФАН                        ИЦКОВ                         МИХАЙЛОВ
                      ЯНА                           ПЕТКОВА                       КАНАЗИРСКА-ПЕТКОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                               на 11 юли 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СТАРА ЗАГОРА                  Община НИКОЛАЕВО
         секция № 006                            населено място С.ЕДРЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИЛИЯН                         СТОЯНОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      КОСТА                         АЛЕКСАНДРОВ                   СИМЕОНОВ
                      ЮЛИЯН                         КОСТОВ                        АЛЕКСАНДРОВ