Топъл обяд на територята на община Николаево - подписан договор

Топъл обяд на територята на община Николаево - подписан договор image

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

 

 

Топъл  обяд  на територията на община  Николаево

Община Николаево  e бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). 

На 09.02.2021 г. бе подписан договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01 между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево за изпълнение на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Николаево“.

Основните дейности по проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Николаево“ са:

1.      Определяне на целевите групи.

Допустимите целеви групи са:

·         лица без доходи или с доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налично увреждане са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

·          и лица,обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредната епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

2.      Приготвяне на топъл обяд - Община Николаево сключи договор с фирма-изпълнител за приготвяне и доставка на готова храна по реда на чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП.

3.      Предоставяне на топъл обяд - осигуряване на топъл обяд през работните дни за периода 04.01.2021 г.- 27.04.2021 г. /81 дни/ за 350 души от община Николаево.

4.      Осигуряване на съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и подкрепа, съдействие, индивидуално и/ или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. 

Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Николаево“ цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица от община Николаево, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати и застрашени в най-висока степен от пандемията от COVID-19. Общата стойност на проекта е: 84 199,50 лв.