Учение-тренировка в Община Николаево във връзка с Областния план за защита при бедствия и аварии

Днес, 03.11.2022 г., в област Стара Загора се проведе учение във връзка с Областния план за защита при бедствия и аварии в частта му „Ядрена или радиационна авария и трансграничен пренос на радиационни вещества“, в което Община Николаево беше избрана за работа на терен. В тренировката участваха членовете на Областния щаб за защита при бедствия и аварии, председателстван от областния управител Иван Чолаков, и членовете на щабовете към 11-те общини на Старозагорска област. Учението започна в 10 ч. Всички участници бяха оповестени чрез Системата за ранно предупреждение.

Общинският щаб за защита при бедствия и авария, начело с Кмета на Община Николаево, взе дейно участие в тренировката, тъй като проиграването на терен се проведе на територията на Община Николаево. За целта бяха разкрити пунктове за раздаване на таблетки за йодна профилактика на населението. Тренировката продължи пет часа. За това време бяха изпълнени всички първоначално поставени цели, свързани с повишаване на знанията и на практическите навици на органите на изпълнителната власт и на институциите, които са част от Единната спасителна система.