УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – 2018

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – 2018


На основание на:
Закон за устройство на територията – § 5 от ДР на ЗУТ;
Закон за кадастъра и имотния регистър – § 4, във връзка с чл. 27, ал.1, т.1 от ЗКИР; § 1, т.10 от ДР на ЗКИР;
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 на ЗМДТ на Община Николаево

Необходими документи:
1. Документ/и за собственост на имота и/или за учредено право на строеж.
2. Удостоверение за наследници – при необходимост (по служебен път);
3. Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота.
4. Актуална скица/схема - оригинал, издадена от СГКК- гр. Стара Загора/ Актуална скица – оригинал, издадена от Общинска служба  по земеделие – гр. Мъглиж
5 .Актуална скица/схема - оригинал, издадена от Община Николаево (по служебен път);
6. Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник
7. Квитанция за платена такса

Срок на валидност: 
До влизане в сила на последващо изменение на: плана; КК и КР; КВС; промяна предназначението на сградата/ самостоятелния обект.

Място: Център за административно обслужване на Общинска администрация – Николаево

Срок за изпълнение: 5 дни

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Николаево.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което насочва преписката към Директора на дирекция „ОД и УТ”, а той я насочва към гл. специалист „Кадастър и регулация“. Извършва се проверка в дирекция „ОД и УТ” за идентичност на имота, посочен в приложените документи и действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място. При необходимост се извършва справка по служебен път със строителните книжа на сградата/ самостоятелния обект и отменени планове на населеното място, след което и се издава удостоверение за административен адрес.
Издаденото удостоверение за административен адрес на поземлен имот се получава в ЦАО от заявителя.

Цени: 
- обикновена услуга  – 6 лева;
- бърза услуга – 9 лева;
- експресна услуга – 12 лева

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/332b2e5f-56d9-4dd8-9106-d4968016c0c9