Вписване в регистър на местните поделения на вероизповеданията – 2784

Вписване в регистър на местните поделения на вероизповеданията – 2784

На основание на:
Закон за вероизповеданията - чл. 19, ал. 1

 

Необходими документи:

· Заявление;

· Съдебното решение на Софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство;

· Пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;

· Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение;

· Протокол от събрание на местното поделение за избор на ръководство.

 

Срок на изпълнение: до 7 дни

Срок на валидност: няма нормативно установен срок
 

Процедура по извършване на административната услуга:

Заявлението с приложимите документи се подава в Общинска администрация гр. Николаево. Входира се в деловодната система и се насочва към Кмета на Общината, който резолира заявлението до експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“. Служителят разглежда представените документи. При откриване на непълноти и/или неточности в подадените документи се отправя покана до заявителя за отстраняването им. Срокът по услугата спира да тече до връщане на отговор в указания срок. Когато преписката е пълна и представените документи са с точно и пълно съдържание, в едноседмичен срок се извършва заявеното вписване. Отказ се постановява с мотивиран акт, който следва да отговаря на изискванията за форма и съдържание, посочени в чл. 75 от АПК и следва да бъде издаден в срока, определен за изпълнение на услугата.

 

Такса: няма
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/civil-rights-authentication/be740290-42bf-4b0b-90cf-087f64ca4a05