Второ специализирано обучение на служители от Общинска администрация Николаево по прилагането на CAF

Второ специализирано обучение на служители от Общинска администрация Николаево по прилагането на CAF image

На 17 и 18 януари 2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Николаево се проведе второто специализирано обучение на служители от администрацията във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на ИПА (Институт за публична администрация). Лектор на обучението беше Милена Цаковска –  сертифициран обучител към ИПА – София.

Обучението включваше теми, свързани с приоритизирането на мерките за подобрение и обособяването им на "мерки със стратегическа тежест" и "мерки - бързи победи", изготвянето на Плана за подобрение и неговото изпълнение.

Съгласно допълнителното споразумение, сключено между Община Николаево и ИПА, Планът за подобрение следва да е готов и представен в ИПА до 28.02.2022 г. На база утвърдения план за подобрение, и с прилагането мерките в него, подредени по приоритет и с посочени конкретни отговорници и изпълнители, Общинска администрация Николаево ще повиши качеството си на работа, обслужване и комуникиране. 

С прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика ще се насърчи непрекъснатото усъвършенстване на община Николаево, ще се постигат по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.


СТРЕМИМ СЕ КЪМ СЪВЪРШЕСТВО!