Забрана за търговия на открито и провеждане на масови обществени мероприятия в с. Едрево в дните 01-ви и 02-ри август 2020 г.

Със Заповед № РД-01-201 / 30.07.2020 г. на кмета на Община Николаево, за времето от 01-ви до 02-ри август 2020 г. включително на територията на с. Едрево, общ. Николаево се ЗАБРАНЯВА разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения, в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни, предназначени за продажба на промишлени стоки, печатни издания и храни, и провеждането на масови обществени мероприятия на територията на с. Едрево, общ. Николаево.

С целия текст на заповедта може да се запознаете по-долу, както и в прикачения файл.

-------------

                                                                                    З А П О В Е Д    № РД-01-201

                                                                                      гр. Николаево, 30.07.2020 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на Община Николаево, причинена от COVID-19, Решение № 482 / 15.07.2020 г. на Министерския съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната, и предстоящия празник на с. Едрево на 02.08.2020 г.

                                                                         

                                                                                              Н А Р Е Ж Д А М: 

             I. За времето от 01-ви до 02-ри август 2020 г. включително ЗАБРАНЯВАМ:

            1/  разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения, в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни, предназначени за продажба на промишлени стоки, печатни издания и храни на територията на село Едрево, общ. Николаево;

 2/ провеждането на масови обществени мероприятия на територията на с. Едрево, общ. Николаево.

 II. За нарушаване горецитираните забрани, на нарушителите ще бъдат налагани глоби до 500,00 лв., съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на ОбС Николаево.

 Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кмета на кметство с. Едрево и на Полицейски участък – Гурково.

            

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (п)

Кмет на Община Николаево

 

 

Файлове за изтегляне