Заповед за забрана за разполагане на преместваеми търговски обекти в дните 23-25 май 2024 г.

З А П О В Е Д № РД-01-174 

гр. Николаево, 13.04.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с предстоящите майски дни на община Николаево и с цел опазване на обществения ред и чистота на територията на Общината,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:          

 

За времето от 23-ти до 25-май 2024 г. включително, ЗАБРАНЯВАМ разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения (увеселителни и други), в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни за продажбата на промишлени стоки, печатни издания, храни и напитки на територията на община Николаево.

 

В случай на неспазване на настоящата заповед, на нарушителите да се налагат глоби от 50.00 лв. до 500.00 лв., съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на ОбС Николаево.

 

Настоящата Заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Николаево и поставяне на информационните табла в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на Полицейски участък – Гурково, а контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Заместник-кмет АТО и на кметовете на кметствата в общината на

  

Инж. КОНСТАНТИН КОСТОВ

Кмет на Община Николаево