Заповеди на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево

З А П О В Е Д

№ РД-01-73

гр. Николаево, 09.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-117 / 08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и проведено заседание на Министерски съвет на Република България на 08.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. На територията на Община Николаево:

1.  Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия;

2.  Спортните мероприятия да се провеждат без публика;

3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.

II. В Общинска администрация Николаево до второ нареждане:

1. Да бъдат преустановени отворените врати за граждани;

2. В Центъра за административно обслужване гражданите да се обслужват при повишени мерки за биологична сигурност, като в работните помещения гражданите влизат само по един.

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

            Препис от Заповедта да се връчи на Директора на ОД на МВР гр. Стара Загора, кметовете по населените места в община Николаево, Заместник-кметовете, Секретаря на Община Николаево за сведение и изпълнение, и на Директора на РЗИ Стара Загора и Областния управител на обл. Стара Загора – за сведение

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Николаево

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-73(20)1

гр. Николаево, 10.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка моя Заповед № РД-01-73 / 09.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на външни лица в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, до второ нареждане. В случай на неотложност дежурните към общински съвет по сигурност да се обаждат по вътрешните телефонни линии на служителите и за всеки конкретен случай да се взема отделно решение – дали служителят да слезе на входа или гражданинът да се качи в администрацията.

2. ОТМЕНЯМ приемния ден на кмета на общината за граждани, до второ нареждане. Гражданите да отправят своите питания и въпроси на телефоните на общината, на e-mail obnikolaevo@nikolaevo.net или през сайта на общината – чрез електронната форма за запитвания в раздел „контакти“, чрез безплатно обаждане със „зелената слушалка“ или електронно писмо. На отправените питания да се отговаря веднага, ако е възможно, или в срок до три работни дни – в случай, че е необходима проверка.

3. В работните помещения в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината ГРАЖДАНИТЕ ДА ВЛИЗАТ САМО ПО ЕДИН! Попълването на документите да става на обособените места във фоайето на Центъра, а по кметствата – в коридорите на сградите.

4. Ежедневно да се дезинфекцират всички общи части в административните сгради на Общината, вратите, работните помещения, както и местата за попълване на документите от гражданите – столове и маси.

5. За служителите да се осигурят и същите да ползват задължително дезинфектанти, а маски при необходимост.

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

            Заповедта да се връчи на всички служители в Община Николаево за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Николаево

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-73(20)2

гр. Николаево, 12.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка моя Заповед № РД-01-73 / 09.03.2020 г. и писмо изх. № 02.44-42 / 11.03.2020 г. на Заместник министър-председателя за препоръки от Националния оперативен щаб за коронавируса

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Служители с грипоподобна симтоматика да не се допускат на работа, а да ползват вид отпуск по тяхна преценка (платен, неплатен или по болест).

2. Ограничава се, до второ нареждане, провеждането в администрацията на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица.

3. Ограничава се провеждането на вътрешнослужебни мероприятия и прояви до второ нареждане.

4. В рамките на приемното време в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината да се правят задължителни 15-минутни прекъсвания в 10,00 часа, в 13,00 часа и в 15,00 часа за проветряване и дезинфекция на работните помещения, а при необходимост и по преценка на служителите – и по друго време. Проветряването да се прави регулярно и достатъчно надеждно.

5. При наличие на чакащи клиенти да се спазва дистанция поне 1 метър между тях.

6. Да се уведомяват потребителите на административни услуги за възможността заявяването и получаването на услугата да бъде по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

7. Отпадъците да се съхраняват правилно по хигиенни изисквания.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители на община Николаево за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Николаево

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-78

гр. Николаево, 13.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България

Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 17,00 часа на 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. включително:

1. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

2. ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

3. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

4. ЗАБРАНЯВАТ СЕ всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

5. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

6. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

7. ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации във всички лечебни заведения.

II. Всички обекти по точка първа, подточки от 1 до 5 на територията на Община Николаево, с изключение на хранителните магазини, аптеките и дрогериите, да бъдат затворени до 29.03.2020 г. и да не приемат граждани.

III. Общинска администрация Николаево и кметствата в общината да работят при засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала. Не се  допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

IV. За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

V. Срокът и обхвата на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

           

Заповедта да се връчи на всички служители в Община Николаево за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове, на секретаря на Община Николаево и на Полицейски участък Гурково.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево