ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА – 2126

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА – 2126

На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: Безсрочно

 

Процедура по извършване на административната услуга:

Попълненият образец на искане за издаване на документ се подават лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване на гражданите в община Николаево, служба „Местни приходи“. Служител от служба „Местни приходи“ извършва проверка.
Услугата се таксува и заплаща на касата на служба „Местни приходи“. Следва проверка в информационната система за наличните данни за заявителя, след което, в рамките на сроковете за извършване на услугата, се изготвя исканият документ.
Вътрешният ход продължава с полагане на специалния печат за заверки (правоъгълен печат) и подписване от Кмет на общината и /или упълномощено длъжностно лице.
Завереният документ заявителя получава от ЦАОГ - Община Николаево.

 

Цена: 10.00 лв.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/4398b93c-4703-42e0-96eb-e55880c456a8