ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ – 2517

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ – 2517

 

На основание на:
Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6

Необходими документи: документ, от който да е видно, че лицето е заинтересувано по смисъла на ЗУТ


Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на административната услуга: Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на общината, от него –  към Директора на дирекция „ОД и УТ”, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление преписката постъпва при съответния служител, който:

                1. Извършва проверка в техническия архив за съхранение на оригиналите от поисканите документи.
                2. Ксерокопира оригиналите и ги заверява.
                Завереното копие на документите от техническия архив се получава в ЦАОГ от заявителя или по друг, определен от него, начин.

Техническа такса: 3.00 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/c03d9a9a-7b87-4254-b751-4ca95a24523f