"Бързите победи" по CAF - изпълнени

"Бързите победи" по CAF - изпълнени image

Общинска администрация Николаево информира  всички граждани и заинтересовани страни, че в сроковете, посочени в Плана за подобрение, представляващ план за действие с цел реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Николаево по CAF за периода 2022 – 2023 г., администрацията успя да изпълни всичките си 11 "бързи победи" от четирите приоритетни области:
            1/ "Стратегия и планиране",
            2/ "Административно обслужване и партньорства – измерване удовлетвореността на заинтересованите страни и гражданите",
            3/ "Човешки ресурси – управление, компетентности, споделяне на знания, ангажираност",
            4/ "Управление на информация, знания и технологии".
 
            Проведохме три обучения на служителите в администрацията, под формата на работни срещи; изготвихме брошури с новите мисия, визия и ценности на Община Николаево, установени с приетия нов План за интегрирано развитие на община Николаево (ПИРО Николаево), и брошури с хартата на клиента, оставени на разположение на гражданите в административните сгради и по кметствата в общината; разработихме нова опростена анкета за измерване удовлетвореността от административното обслужване, която да се попълва по-лесно, а от гражданите изискваме да изразяват по-активно своите мнения и предложения към Общината, чрез попълване на голямата анкета за измерване удовлетвореността от административното обслужване; изпратихме писма до общо 36 заинтересовани страни с молба за връщане на референции и препоръки към нас, а за частните фирми, с които общината има сключени договори, разработихме Анкетна карта „Удовлетвореността на партньорите от работата им с община Николаево“; създадохме нарочен регистър на заинтересованите страни, съдържащ актуален списък на институциите, фирмите и структурите с пряко и осезаемо значение за община Николаево към момента; допълнително регламентирахме вътрешно-организационни дейности по отношение на заявките за материали и запазването на ключова за общината информация при напускането на служител; още в началото на календарната година въведохме отделен брояч за жалбите за административно обслужване, които се отчитат на всяко тримесечие към Областна администрация (горди сме да съобщим, че към момента жалби относно административното обслужване на община Николаево няма депозирани в деловодството ни); от повече от година Община Николаево е присъединена към „Единен модел  за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, част от Единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg), което дава възможност на гражданите да заявяват услугите по електронен път – за популяризирането на тази възможност в началната страница на сайта поставихме специално съобщение; във връзка със социалната и екологична насоченост на общината закупихме и поставихме контейнери за употребявани батерии в сградата на Общината, в ЦАО и по кметствата, в които гражданите да имат възможност за изхвърлят опасния отпадък.
            С всичко направено до тук се стараем да създадем едно по-отговорно поведение и отношение на служителите в администрацията, да ангажираме обществеността с това да обръща внимание на начина, по който работим и да дава мнението си за него. Получените препоръки за нас от нашите партньори, изразени в референтните писма и анкетните карти, ще ни послужат в пътя към усъвършенстване, който сме поели.
 
            Предстоят ни още много задачи, които трябва да изпълним по заложените стратегически мерки в Плана и се надяваме на финала Община Николаево да бъде една много по-добра, по-работеща, по-отговорна, по-компетентна и уважавана администрация.
 

 

Стремим се към съвършенство!