ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Номер по ред Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост Номер на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение...
Прочети
№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за...
Прочети
№ 1   Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора   Наименование на търговското...
Прочети
№ по ред № и дата на съставяне на акта за държавна собственост № на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение...
Прочети