ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

№ по ред Вид на обекта Наименование на обекта Адрес на обекта Лице, извършващо дейност в обекта Удължено работно време/час...
Прочети
№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за...
Прочети
  №  1 2 3 4 5 6 7 8   Вид  и описание на имота АОС № и дата...
Прочети
Номер по ред Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост Номер на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение...
Прочети
№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за...
Прочети
№ 1   Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора   Наименование на търговското...
Прочети
№ по ред № и дата на съставяне на акта за държавна собственост № на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение...
Прочети