CAF в Община Николаево

CAF в Община Николаево image

Общинска администрация Николаево има удоволствието да съобщи на всички граждани, фирми и други заинтересовани лица, че започва внедряването на Обща рамка за оценка - CAF (Common Assessment Framework) в администрацията. Съгласно сключено Споразумение от 07.07.2020 г. между Община Николаево и Института по публична администрация, през 2021 г., по проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация", финансиран от Оперативна програма "Добро управление" и съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, Община Николаево ще въведе Общата рамка за оценка CAF. 

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него.Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF има общо 9 критерия и 28 подкритерия, определящи основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяване на дадена организация. 
За основа при разработването на CAF (Common Assessment Framework) е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

*********************************************************************************************************************

ПРОЕКТ "ВЪВЕЖДАНЕ НА CAF В БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ" 2019 - 2021

Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ е с обща продължителност 30 месеца (01.07.2019 г. -31.12.2021 г.) и с бюджет 752 035.76 лв., което е 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление “. БФП е в следното съотношение: 85 % (639 230,40 лв.) от Европейския социален фонд и 15 % (112 805,36 лв.) национално съфинансиране.

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Наред с това, проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка. Развитието на капацитета на Ресурсния център по CAF в ИПА е също от съществено значение за качествено изпълнение на неговите функции по провеждане на обучения и консултации за популяризиране, въвеждане и прилагане на модела CAF в държавната администрация.

В хода на изпълнение на дейностите по проекта, нови 46 администрации в страната ще получат подкрепа в процеса по внедряване на модела, като техни представители ще преминат серия от общи и специализирани обучения.

Основни дейности:

1.    Осъвременяване на обучителната програма и провеждане на общи обучения по CAF – 46 администрации, разпределени в 4 вълни, обучени общо 88 висши държавни служители и 410 служители на администрациите;

2.    Укрепване капацитета на CAF ресурсния център – практическо обучение за 30 обучени вече по предходния проект, както и нови консултанти за работа с осъвременената програма и интерактивния наръчник; 20 обучени от ЕИПА лектори относно промените на модела CAF; 20 обучени консултанти във връзка с надграждане на знанията им и промените на модела CAF, нови характеристики на CAF 2020 и връзката му с други управленски инструменти.

3.    Внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в 46 администрации – обучени общо 854 служители; работни посещения в администрации в Европа, успешно прилагащи CAF за обмен на добри практики – 3 групи по 20 представители на вече внедрилите CAF администрации по предишния проект, членове на ресурсния център по CAF, държавни служители от 46-те целеви администрации на настоящия проект;

4.    Прилагане на Националните правила за външна обратна връзка и присъждане на етикет „Ефективен CAF потребител“ – проведена процедура за външна оценка на 31 администрации, внедрили CAF в рамките на предходния и на настоящия проект. Разработени доклади от външна оценка – минимум 15;

5.    Популяризиране на CAF – конференция за популяризиране на модела CAF; две годишни срещи на „Потребителите на CAF  в България“; разработване на Сборник с добри практики, издаване на четири информационни бюлетина за CAF, превод на Книга „CAF 2020“ от английски на български език, изработка на видеофилм – продължение за внедряването на CAF в България.