Дата, час и място за провеждане на конкурса за длъжността мл. експерт ГРАО

Дата, час и място за провеждане на конкурса за длъжността мл. експерт ГРАО image

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

за длъжността младши експерт

„Гражданска регистрация и административно обслужване“
в Общинска администрация Николаево,
определена за заемане от хора с трайни увреждания
(длъжност по чл. 9а от ЗДСл)
 
 
На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители:
 
Допуснатите до конкурс кандидати трябва да се явят на 10.05.2023 год. от 10,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, с адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2, за решаване на тест.
 
Ще се допускат лица, представили документ за самоличност.
 
В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на Общинска администрация, административното обслужване, правата, задълженията и поведението на държавния служител.
 
При подготовката за решаването на теста кандидатите могат да използват: Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за гражданската регистрация, Наредбата за административното обслужване, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
Кандидатите, успешно издържали теста, трябва да се явят на 10.05.2023 год. от 13.00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2, за провеждане на интервю.
 
            
Председател на конкурсната комисия:
 

СТАЙКО ПЕТКОВ
Зам.-кмет АТО на Община Николаево