Дата, час и място за провеждане на конкурса за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт "Бюджет и човешки ресурси"

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

за длъжността главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“

в Общинска администрация Николаево

 

 

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители:

 

Допуснатите до конкурс кандидати трябва да се явят на 23.10.2020 год. от 10,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, с адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2, за решаване на тест.

Ще се допускат лица, представили документ за самоличност.

 

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на Общинска администрация и специализирани въпроси, свързани с преките задължения на длъжността.

 

При подготовката за решаването на теста кандидатите могат да използват: Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Закон за администрацията, Закон за нормативните актове, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

 

Кандидатите, успешно издържали теста, трябва да се явят на 23.10.2020 год. от 13.00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2, за провеждане на интервю.

 

           

 

Председател на конкурсната комисия:

 

ИВАН ПАВЛОВ (п)

Зам.-кмет на Община Николаево