Система за определяне на резултатите от конкурса за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт "Бюджет и човешки ресурси"

В изпълнение разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за правеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед №РД-01-249 / 01.10.2020 г. на Кмета на Община Николаево, обявява Системата за определяне на резултатите от конкурса за назначаване на дължавен служител на длъжност главен експерт "Бюджет и човешки ресурси" в Общинска администрация Николаево.

СИСТЕМА

за определяне на резултатите

при провеждането на конкурс за длъжността

главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“

в Общинска администрация Николаево

 

I. Система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на „Общинска администрация Николаево“

2. Всеки тест съдържа 30 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи по 1 точка, т. е. максималният брой точки, който може да получи един кандидат, е 30 точки.

5. Всеки кандидат използва син химикал и отбелязва с „х“ верния отговор, като няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един отговор. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

6. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има „20” или повече точки и същият се допуска до следващия етап на конкурса – интервю.

7. Времето за решаване на теста е 60 мин.

  Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено за датата, мястото и часа на провеждането му.

 

ІІ. Система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, както следва:

            1.  Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 3,00.

2. Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всеки един от кандидатите, допуснати до интервюто.

            3. Оценяването на резултатите от интервюто се извършва от всички членове на комисията. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности, съгласно Приложение № 5 от НПКПМДС.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

            Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от “3,00”.

 

ІІІ. Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, коефициентите, с които се умножават резултатите на кандидатите, са както следва:

1. Коефициент “4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

 2. Коефициент “5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

 

ІV. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаването на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

 

            При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.Системата е определена с Решение по Протокол № 2 от 07.10.2020 г. на конкурсната комисия.