Декларация от Общински съвет Николаево за прекратяване на правомощия, приета с Протокол № 26 / 31.08.2021

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

                                                                 Правно основание

Чл.21, ал.2, предл. 5-то от ЗМСМА

 

В деловодството на Общински съвет гр. Николаево бе депозирано Заявление от г-н Юсеин Юсеинов Юсменов – Председател на Об С Николаево с вх. №05-00-180/30.08.2021 г., което доведе до извънредна ситуация. В същото е посочено, че поради лични и семейни причини г-н Юсменов и семейството му е напуснало пределите на РБ за един продължителен период от време. Установили са се в Кралство Нидерландия гр. Девентер, където живеят и работят.

            На лице е обективна невъзможност г-н Юсменов да упражнява задълженията си като Председател на Общинския съвет. Поради това и на основание чл.24, ал. 3, т. 1 от ЗМСМА, моли Общински съвет гр. Николаево да приеме оставката му като Председател на Общинския съвет, считано от 21.08.2021 г. Настоява с горното да бъде уведомена ОИК Николаево. Съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация прекратяването на пълномощията на Председателя на Общинския съвет съгласно чл. 13, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 (подаване на оставка) прекратяване на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението пред Общинския съвет.

Водим от горното и на основание чл. 24, ал. 3, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 13, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет излиза със следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

1.Прекратява пълномощията на г-н Юсеин Юсеинов Юсменов, като Председател на Общински съвет Николаево без да ги обсъжда и гласува.

 

         2. Насрочва избор за нов Председател на Общински съвет Николаево в края на м. септември 2021 г.

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                                          ЛЮБКА БАЛКАНСКА

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево              Тех. Сътрудник Об С Николаево