Заповед на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - 01.09 - 10.09.2021 г. - мероприятия, събития

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-294

гр. Николаево, 01.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-647 / 29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-712 / 19.08.2021 г. и Заповед № РД-01-745 / 31.08.2021 г., чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 629 / 26.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г., Решение № 855 / 25.11.2020 г., Решение № 72 / 26.01.2021 г., Решение № 395 / 28.04.2021 г., Решение № 426 / 26.05.2021 г. и Решение № 547 / 28.07.2021 г.  на Министерски съвет

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 01.09.2021 г. до 10.09.2021 г. включително:

            1. Провеждането на присъствени групови занятия в образователни и обучителни центрове и школи се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене на защитна маска за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

            2. Посещенията в центрове и клубове, предоставящи организирани групови услуги за деца, се допускат, при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитна маска за лице от персонала.

3. Услугите, предоставяни от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево, да се извършват при условията на т. 12 и съгласно указанията по т. II. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-265 / 03.08.2021 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка. Не се допускат посещения на външни лица.

4. Посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево да става при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно моя Заповед № РД-01-265 / 03.08.2021 г., условията на т. 12 и указанията по т. II, и при до 50 % заетост в помещенията.

            5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.

            6. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, театри, концерти, сценични прояви и др.) се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящите места.

            7. Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.

            8. Посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

            9. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

            10. Въведената противоепидемична мярка по предходните точки, ограничаваща до 50% възможността за ползване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията, за които се отнася, може да не се прилага при следните случаи:

            а/ 100 % от персонала в съответния обект, зает с мероприятието, е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-645 / 28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването;

            б/ ръководителят на обекта/организатора на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта само на лица, които

            - са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-645 / 28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването или

            - представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед № РД-01-645 / 28.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

            11. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т. 10 уведомяват за взетото решение РЗИ-Стара Загора.

            12. Всички физически и юридически лица, които са собственици, или управляват търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м.

            13. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

            14. Работодателите и органите по назначаване за всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията, работещи на територията на общината, организират работния процес на работниците/служителите, като

            а/ установяват работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7,30 и 10,00 часа, освен ако в зависимост от характера на работата това е невъзможно, и

            б/ разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работата това е невъзможно

            15. Дейностите, които не са забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с моя заповед РД-01-293 / 01.09.2021 г.

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

            За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево