Дерегистрация по чл.92 от ЗГрР на адрес: гр. Николаево, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 22, вх. А, ет. 5, ап. 18

Уведомление до г-н Стефан Видолов за заличаване на регистрацията му по постоянен и настоящ адрес