Заповед за образуване на избирателни секции в община Николаево в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

З А П О В Е Д

 

РД-01-294

 

гр. Николаево, 25.08.2023 г.

 

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Указ 146 / 01.08.2023 г. на Президента на Република България, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2  от Изборния кодекс

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

ОБРАЗУВАМ 6 (шест) ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Николаево за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г., съгласно Приложение № 1неразделна част от настоящата Заповед, както следва:

в гр. Николаево –                             3 бр.

в с. Нова махала –                            1 бр.

в с. Едрево –                                     1 бр.

в с. Елхово –                                     1 бр.

 

УТВЪРЖДАВАМ номерацията, обхвата и адресите на образуваните избирателни секции, в съответствие с решение № 1969-МИ / 08.08.2023 г. на ЦИК, съгласно Приложение № 2 – неразделна част от настоящата Заповед.

 

УТВЪРЖДАВАМ номерацията и обхвата на подвижната избирателна секция, при наличие на необходимия брой избиратели, подали заявление по реда на и в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, съгласно Приложение № 3 – неразделна част от настоящата Заповед.

 

Заповедта, съгласно Решение № 1969-МИ / 08.08.2023 г. на ЦИК, да се обяви на 08.09.2023 г. чрез поставяне на информационното табло в Община Николаево, на информационните табла по кметствата в Общината и на интернет страницата на Общината.

Настоящата Заповед да се изпрати на Териториално звено ГРАО – Стара Загора и да се връчи на ОИК Николаево, мандат 2023-2027 г.

Заповедта може да бъде оспорвана и обжалвана по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево -  Павлина Цанева.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 ****************************

 Приложение 1

Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО

 

№ по ред

Секция №

 

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес

на избирателната секция

1.

24-38-00-001

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13,

Основно училище

 

2.

24-38-00-002

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13,

Основно училище

 

3.

24-38-00-003

гр. Николаево

51648

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 13,

Основно училище

 

4.

24-38-00-004

с. Елхово

48163

ул.Свобода” 56,

Народно читалище „Христо Смирненски – 1899“

5.

24-38-00-005

с. Нова махала 

51888

Народно читалище „Зорница”

 

 

6.

24-38-00-006

с. Едрево

27070

Клуб на пенсионера

 

 

 

 

******************

Приложение 2 - в прикачения файл

*******************

Приложение 3

 Област: СТАРА ЗАГОРА Община: НИКОЛАЕВО 

№ по ред

Секция №

 

Място

1.

24-38-00-007

Подвижна избирателна кутия (ТЕЛК) – за територията на община Николаево