ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – 2061

ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – 2061

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- инвестиционен проект, представляващ изменението на одобрения проект

Срок на изпълнение:
- с комплексен доклад – 14 дни
- от експертен съвет – 30 дни

Срок на валидност: едногодишен

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Николаево.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което преписката се насочва към главния архитект на Община Николаево.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация“ към Дирекция „ОД и УТ” в Oбщинска администрация – Николаево. След разглеждане на представените документи се издава заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж.
Заповедта за допълване на издаденото разрешение за строеж се получава от заявителя в Дирекция „ОД и УТ”.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:


 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/df4a8381-ffe6-4317-96a4-a9ca769410e1