Доставка на горива за автопарка на Община Николаево.

            

 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА  

ЧРЕЗ    ДОГОВАРЯНЕ    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ    

С    ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автопарка на Община Николаево"

Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез договаряне безпредварително обявление,

по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет:   „Доставка на горива за автопарка на Община Николаево".

                           

   Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален идентификационен номер на документа:

 

Решение: 842362

 

http://rop3-app1.aop.bg