Доставянето на храна по проект "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Николаево се удължава до 30.09.2022

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0009-С01

„3.1. –ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“

 

На 29 август 2022 г. бе подписан анекс към договор BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“  между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево.

Подписаният анекс урежда следните промени в договора:

 

1.      Срок на изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга се удължава до 30.09.2022 г.

 

2.      Общата стойност на проекта става  463 424,50  лв.

 

Община Николаево стартира изпълнението на проект BG05FMOP001-5.001-0009-C01 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Николаево“ на 01.01.2021 година. Основна цел на проекта е да бъде осигурен безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение. Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Николаево развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.