Екология

ЕКОЛОГИЯ
 
5. Община Николаево участва като партньор в проект : „Техническа помощ за управление на отпадъците в региони Стара Загора, Луковит и Костенец”. Проектът представлява първа фаза на мярката по Финансовия Меморандум между Европейската комисия и Р.България за предоставяне на помощ от ИСПА за техническа помощ за изготвяне на проекти в сектор Околна среда в България ,мярка 2006 BGPPA001, подписан на 19 март 2007 г .
Финансовият Меморандум определя като първа фаза на техническа помощ за регионите изготвяне на институционален анализ, който трябва да завърши със създаването на Регионална асоциация за управлението на отпадъците преди етапа на проектните проучвания. Меморандумът посочва решаващата роля за поемане на законови и финансови ангажименти от страна на общините по отношение на изграждането и експлоатацията на регионалната система – депо и съоръжения.
Договорът по настоящият проект , между МОСВ и ЕПТИСА Сервисиос де Инжениерна С.А/Испания/ бе подписан на 09.07.2008 г.
На 18.11.2010 година община Николаево като партньор на Община Стара Загора кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект
„ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”. Конкретната цел на проекта е да се подпомогне регион Стара Загора за изграждането на Регионално депо за управление на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на област Стара Загора, чрез изграждане на интегрирани системи от съоръжения и екологосъобразното обезвреждане на отпадъците .
От Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда община Николаево спечели финансиране по проектите :
1.Наименование на проекта ”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи „гр.Николаево
Цел на проекта –облагородяване зелените площи около бл.2 , ул.”Оборище „ гр.Николаево, поставяне осветителни тела и скамейки , изграждане на парк – подходящо място за отдих на живущите в бл.2 и района .
2. Наименование на проекта ”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи „с.Елхово
Цел на проекта - облагородяване зелените площи пред читалището в с.Елхово, поставяне осветителни тела и скамейки , изграждане на парк – подходящо място за отдих на живущите в селото .
3. Наименование на проекта ”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи „с.Едрево
Цел на проекта - облагородяване зелените площи до училището и детското заведение с.Едрево, поставяне осветителни тела и скамейки , изграждане на парк – подходящо място за децата и за отдих на живущите в селото .
4. Наименование на проекта ”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи „с.Нова Махала
Цел на проекта - облагородяване зелените площи пред Младежки дом с.Нова Махала , поставяне осветителни тела и скамейки .
5. Наименование на проекта ”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи „гр.Николаево – ОДЗ „Снежанка „
Цел на проекта - облагородяване зелените площи в двора на детско заведение „ Снежанка „ гр.Николаево
Средствата бяха отпуснати в рамките на националната кампания „За чиста околна среда”.
Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициативи за разделно събиране на отпадъците в населените места на община Николаево финансира ПУДООС през 2009 година