Гласуване на избиратели, поставени под карантина и задължителна изолация, в изборите за народно събрание на 11.07.2021 г.

Гласуване на избиратели, поставени под карантина и задължителна изолация, в изборите за народно събрание на 11.07.2021 г. image

Избиратели от община Николаево, които към 11 юли 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да упражнят правото си на глас, като гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 350-НС / 30.06.2021 г. на ЦИК и чл. 28 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.).

           Съгласно цитираното Решение на ЦИК, от 1-ви юли до 17,00 часа на 10-ти юли 2021 г., в Общинска администрация Николаево се приемат заявления по образец (Приложение № 1 от Решение № 350-НС на ЦИК) от карантинирани лица, подадено по един от следните начини:

 - саморъчно подписано от избирателя и подадено Община Николаево лично (през ел. поща), от пълномощник с пълномощно в свободен текст или по пощата;
- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

        Услугата е достъпна и през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ на адрес  https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910007?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1
           
    В случай, че до 08.07.2021 г. (три дни преди изборния ден) са подадени най-малко 10 заявления, на територията на Общината ще бъде образувана подвижна избирателна кутия за гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.   

Съгласно разпореждането на ЦИК не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

         Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция, т.е. избиратели с трайни увреждания, подали заявление за гласуване с ПСИК, но към 11.07.2021 г. са поставени под карантина или изолация, следва да подадат ново заявление за гласуване с ПСИК за лица под карантина и изолация.

       Всяко заявление за гласуване с ПСИК по Решение № 350-НС на ЦИК ще се проверява, като проверката ще се удостоверява чрез писмени справки от РЗИ или чрез Националната информационна система за борба с COVID-19.

             При подаване на заявленията задължително да се посочват телефон за връзка и ел. поща с оглед уведомяване на избирателя за включването му  в избирателен списък за гласуване с ПСИК.

         Гласуването ще се извършва по адрес на карантиниране.