Гласуване на избиратели, поставени под карантина и задължителна изолация, в изборите за президент и вицепрезидент и за народно представители на 14.11.2021 г.

Гласуване на избиратели, поставени под карантина и задължителна изолация, в изборите за президент и вицепрезидент и за народно представители на 14.11.2021 г. image

Избиратели, които към 14 ноември 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в община Николаево, могат да упражнят правото си на глас, като гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 831-ПВР/НС / 29.10.2021 г. на ЦИК, изменено с Решение № 837-ПВР/НС / 01.11.2021 г., и чл. 28, ал 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

           Съгласно цитираните Решения на ЦИК, от 1-ви ноември до 17,00 часа на 10-ти ноември 2021 г., в Общинска администрация Николаево се приемат заявления по образец (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС на ЦИК) от карантинирани лица, подадено по един от следните начини:

 - саморъчно подписано от избирателя и подадено до Община Николаево от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, или по пощата или на официалния имейл на общината obnikolaevo@nikolaevo.net - сканирано;
- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК - на адрес https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/  или през сайта на община Николаево - чрез линка по-долу, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

                  
    В случай, че до 10.11.2021 г. (три дни преди изборния ден) са подадени най-малко 7 (седем) заявления, на територията на Общината ще бъде образувана подвижна избирателна кутия за гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.   

Съгласно разпореждането на ЦИК не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

         Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция, т.е. избиратели с трайни увреждания, подали заявление за гласуване с ПСИК, но към 14.11.2021 г. са поставени под карантина или изолация, следва да подадат ново заявление за гласуване с ПСИК за лица под карантина и изолация.

       Всяко заявление за гласуване с ПСИК по Решение № 831-ПВР/НС / 29.10.2021 г. на ЦИК, изменено с Решение № 837-ПВР/НС / 01.11.2021 г., ще се проверява, като проверката ще се удостоверява чрез писмени справки от РЗИ или чрез Националната информационна система за борба с COVID-19.

            При подаване на заявленията задължително да се посочват телефон за връзка и ел. поща с оглед уведомяване на избирателя за включването му в избирателен списък за гласуване с ПСИК.

            Гласуването ще се извършва по адрес на карантиниране.

            При вече образувана подвижна избирателна кутия, избиратели, поставени под задължителна карантина или изоблация, могат да подават заявления за гласуване до Община Николаево и в рамките на изборния ден.  


За подаване на заявлението по електронен път последвайте линкаhttps://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910007?callerId=22153e5b-133c-4c31-aefc-bb6e7af8a75b&cP=1