Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за разширяване на кв. "Възраждане" в гр. Николаево с имоти № 51648.37.11 и № 51648.501.97 по КККР на гр. Николаево

В прикачения към настоящата публикация файл може да се запознаете с информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за:  "Разширяване на съществуваща урбанизирана територия кв. "Възраждане" с имоти № 51648.37.11 и № 51648.501.97 по КККР на гр. Николаево, общ. Николаево".