ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ - ОБЩИНА НИКОЛАЕВО /м.март 2015г /

Приложение 2

 

 

ИНВЕСТИЦИОННИ   НАМЕРЕНИЯ - ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

/м.март 2015г /

№ по ред

Наименование на обекта

възложител

      Етап на развитие                              

Местонахождение 

1.

Фотоволтаична   централа

„Нова Солар”ООД

Николай Димитров

има УВЕ

с.Нова махала                                       

2.

Уведомление за инвестиционно намерение от „Тунджа 73” ЕООД Николаево за изграждане на предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти с капацитет 3 т на денонощие

„Тунджа -73”ЕООД

 издадено стр.разрешение.

гр.Николаево                     

3.

Инсталация за производство на ел.енергия до 15900Wp – 2 бр.

ЕТ”Джотекс”

изградена 1 бр.

издадено стр.разрешение

гр.Николаево                     

4.

Преустройство на съществуващи сгради в обект за селски туризъм

ЕТ „Радинела Мравова”

издадено стр.разрешение

с.Елхово                               

5

Къща за гости

ЕТ”Виктория Петкова”

издадено стр.разрешение

с.Нова махала                    

6.

Комплекс за селски туризъм

„Карт ”ЕООД

издадено стр.разрешение

с.Елхово

 7.

Жилищни сгради със стаи за отдаване под наем

Красимир Г.Малов

издадено стр.разрешение

с.Елхово                            

8.

Обор за 500 животни и лагуни

„Аскент”ЕООД

издадено стр.разрешение

с.Елхово                             

9.

Уведомление за инвестиционно намерение от „АРДЪР” ООД София за изграждане на Петролен терминал гр.Николаево. Проектът предлага изграждане на съвременна складова база за съхранение и разпределение на светли горива

„АРДЪР” ООД

проектиране

гр.Николаево                     

10.

Изграждане на кариери за добив на варовици в концесионна площ „Кереч търла” с.Едрево

Фирма „АС Стоунс”ООД Пловдив

в процедура по ОВОС

с.Едрево                            

11

Уведомление за инвестиционно намерение от „АСКЕНТ”ЕООД за изграждане на млекопреработвателно предприятие в с.Елхово, община Николаево.Предвидени са два основни цеха – цех за производство на бяло саламурено сирене и цех за кашкавал.

„АСКЕНТ”ЕООД

В проектна фаза

С.Елхово

12

Уведомление за инвестиционно намерение от „ КЪНЕВ ФАРМ ” ЕООД за изграждане на инсталация за био-газ в с.Елхово, община Николаево. В нея ще се събират и преработват всички отпадъчни продукти от комплекса – кравеферма и мандра.

„ КЪНЕВ ФАРМ ” ЕООД

В проектна фаза

С.Елхово

1.Сериозна възможност за развитието на местната икономика и общината като цяло представлява газифицирането..

            Община Николаево даде  съгласие за преминаването на разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на общината на „ Ситигаз България” АД. Дружеството притежава Лицензия за осъществяване дейността снабдяване с природен газ на територия „ Тракия”. По предложение на Кмета на общината, ОбС прие на свое заседание Решение с което съгласува ПУП-ПП / парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура/ за обект „ Газоснабдяване на общините Мъглиж, Николаево, Гурково” с подобект „ Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр.Николаево”.

 

2.С решение на Общински съвет през 2012 г. се даде  ход на инвестиционен проект за обект „ Изграждане на подземна оптична мрежа за пренос на далекосъобщителни услуги”. Проектът е обект на техническата инфраструктура и е свързан със социално-икономическото развитие на общината.

 

Изготвил : Петя Гангалова – Зам-Кмет на Община Николаево