ИЗДАВАНЕ НА дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА определен вид и КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2123

ИЗДАВАНЕ НА дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА определен вид и КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2123

На основание на:
Закон за туризма – чл. 145

Описание на резултат от услугата:
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат.

Необходими документи:
● Заявление за издаване на удостоверение за категория на туристически обект – дубликат;

● Декларация

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
Срокът на удостоверението – дубликат съвпада със срока на първоначално издаденото удостоверение за категория на туристически обект.

Срок на изпълнение: 14 дни.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, се приема в Oбщинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в служба „Местни приходи” или по банков път, след което преписката се насочва към дирекция „ОД и УТ”, където се извършва проверка на приложените документи. Дубликат на удостоверение за категория се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. Издадените дубликати се отразяват в Общинския и Националния туристически регистър. 

Такса: 100.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/7d54b889-9e85-4443-a420-da1812332447