ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ – 2124

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ – 2124

На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност:  до края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искане по образец се подава лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни приходи“ или по банков път. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес: 6190 гр. Николаево, ул.”Георги Бенковски”№ 11. Копие от подадена данъчна декларация се получава в служба „Местни приходи“ или според заявения в искането начин.

Цена: 5,00 лв. – за документ от текущата година

             8,00 лв. – за документ от минали години.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/a2ea812e-b20f-435f-97f6-23b940a662ea