Издаване на ПИН за достъп до електронната справка за дължими местни данъци и такси - други услуги ва МДТ

ИЗДАВАНЕ НА ПИН ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 
Нормативно основание:
-          Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.88, ал.1.
 
Необходими документи:
-          Искане по образец;
-          Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
  
Искане по образец се подава лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни приходи ” на Общинска администрация – гр. Николаево. Удостоверението се получава в служба „Местни приходи“.

Цена: услугата е безплатна.
 
 След издаване на номера притежателят ме може да прави електронна справка за дължимите данъци и такси към община Николаево, достъпна през специално създадения за целта банер "Проверка на задължения към Местни данъци и такси" на началната страница на сайта на общината.