ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – 2066

ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – 2066

На основание на:

Закон за лечебните растения - чл. 21 ал. 2 и чл. 22 , т. 2, "а" и "б"

Необходими документи:
1. заявление по образец с декларация от ползвателя;
2. служебна бележка от кмета или кметския наместник на населеното място, в чието землище ще се ползва лечебното растение от общински терен

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност:
Валидността на позволителното е до края на сезона, за който ще се добива билката или лечебното растение.

Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“. След разглеждане на документите от служителя, се подготвя позволително. Издаденото позволително се получава лично от заявителя в служба „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“ на Общинска администрация – Николаево.

Такса: Изчислява се на килограм набрани растения.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-herbs/4aa8bb22-07d5-4958-9f8a-153242defea3