ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ - 2019

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ - 2019

На основание на:

Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1

 

Необходими документи:

- документ за самоличност на починалия и обявителя
- съобщение за смърт от медицинско учреждение

 

Срок за изпълнение: 24 часа

 

Цена: безплатно

 

Място: Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево и кметствата по населени места в общината за починалите в съответното населено място

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
След като смъртта бъде установена от компетентно лице, съобщението за смърт следва да постъпи в Център за административно обслужване на гражданите – гр. Николаево и кметствата по населени места в общината по място на настъпване на събитието. Длъжностното лице по гражданско състояние извършва проверка на съобщението за смърт, след което съставя акт за смърт. Въз основа на съставения акт за смърт, длъжностното лице по гражданско състояние издава препис -извлечение от акт за смърт и го връчва на заинтересуваните лица.