ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛУЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - други услуги ОС

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛУЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Заявление по образец
- Разрешение за търговска дейност

 

Такса: Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.Таксата се заплаща от физически и юридически лица, ползващи услугата. Таксите се определят на квадратен метър.

В Раздел II на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Николаево определя следните цени:

 

1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция

  1. на квадратен метър на ден в размер – 1,00 лв.
  2. на квадратен метър на месец в размер – 10,00 лв.
  3. за продажба с лек автомобил на ден – 2,00 лв.

2. За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки,

2.1 на квадратен метър на ден в размер – 2,00 лв.

2.2 на квадратен метър на месец в размер – 20,00 лв.

3. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини

      3.1 на квадратен метър на ден - 1,00 лв.

      3.2 на квадратен метър на месец - 6,00 лв.

4. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки - на квадратен метър на ден в размер на 1,00 лв. 

5. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки - на квадратен метър на ден в размер – 0,40 лв.

6. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър на ден:

       6.1. за гр.Николаево – 0,50 лв.

       6.2. за селата – 0,30 лв.

Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. При ползване на място за повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от пет дни преди започване на месеца.Таксите по този раздел се плащат в определените размери, независимо от това колко време съответно през деня или месеца е заемано мястото.