ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА поставяне на рекламно-информационни елементи – 2100

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА поставяне на рекламно-информационни елементи – 2100

На основание на:

Закон за устройство на територията (ЗУТ) – чл. 57, ал. 1

Наредба № 5 за рекламната дейност на територията на Община Николаево

Необходими документи:
· Заявление по образец;

· Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

· Документ за собственост /право на строеж, договор за наем/;

· Проект за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ), окомплектован с: 1/ ситуационно решение и копие на самата схема, 2/ Архитектурно-дизайнерски проект и трасировъчно решение, 3/ Графично-цветно решение, фотоснимки и монтажи за вписване на РИЕ в съответната визуална среда, 4/ Конструктивна част (при нужда), 5/ Инсталационна част ( при нужда), 6/ обяснителни записки и изчисления, подписани от правоспособен архитект, художник и инженери, 7/ Декларация за осигуряване на техническото ръководство, подписана от правоспособен технически ръководител;

· Документ за платена такса.


Срок на действие на индивидуалния административен акт: няма


Срок на изпълнение: 20 дни от окомплектоване на всички необходими документи


Процедура по предоставяне на административната услуга:

Прием на заявлението с приложените документи в Центъра за административно обслужване на гражданите към Община Николаево; Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път, като при попълване на платежното нареждане се посочва вида на административната услуга. Документът за платената сума се прилага към заявлението. Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към кмета на община Николаево; Разглеждане на заявлението и приложените документи от главния архитект; След разглеждане на представените документи се издава виза за проектиране и разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи; Получаване на индивидуалния административен акт от Центъра за административно обслужване на гражданите по избран от заявителя начин.

 

Такса: 20 лева

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/technical-infrastructure/8b33d65f-206e-4a36-ac18-d517433e8884