ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – 2112

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – 2112

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 148

Необходими документи:
- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- одобрен инвестиционен проект

Срок на изпълнение: 7 дни след подаване на заявлението

Срок на валидност: 
3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж а за елементи на техническата инфраструктура 10 год.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба, след което преписката се насочва към главния архитект на Община Николаево. Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация” в Oбщинска администрация - Николаево. След като са съгласувани и одобрени инвестиционните проекти се издава разрешение за строеж.
Разрешението за строеж се получава от заявителя в Дирекция „ОД и УТ” .

 
Техническа такса: 40,00 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/8d63c30f-fbd1-4003-ad73-2df4b31ee4d0