ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – 2130

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – 2130

 

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с чл. 147 и чл. 153

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- инвестиционен проект

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: 3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж

Процедура по предоставяне на административната услуга: Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което преписката се насочва към главния архитект на Община Николаево.

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист в дирекция „Кадастър и регулация“ в дирекция „ОД и УТ“  в Oбщинска администрация - Николаево. След разглеждане на представените документи се издава разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти.

Техническа такса: 40,00 лв.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9670f67c-fea2-4e77-aa68-6a9bccd78ec9