ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛУВЕН БАСЕЙН ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН - 2010

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛУВЕН БАСЕЙН ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕЗОН - 2010

На основание на:

Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи, прието с ПМС № 182 от 31.07.1996 г. – чл. 5

 

Необходими документи:
- Документ удостоверяващ правото на стопанисване на обекта;
- Документ за платена такса
- Документи на спасителите;
- Протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби вода;
- Заявление по образец
- Декларация за информираност

Срок на изпълнение: 14 дни.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца

 

Процедура за издаване на разрешително за ползване на плувен басейн:
Заявител може да бъде лице – собственик/ ползвател на басейн.
Заявителят подава заявление лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Общинска администрация Николаево. Към заявлението се прилагат необходимите документи. Заявителят следва да заплати дължимата такса за извършване на услугата, за което получава квитанция.
Заявлението се насочва към директор от дирекция „ОД и УТ“, а той към компетентното длъжностно лице, което проверява документите и издава разрешително, което се подписва от кмета на общината.
Готовият документ се предава на заявителя от служителя, който го е изготвил, лично или по друг, определен от заявителя начин.

Такса: Определя се от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Николаево

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/investment-projects/9e142577-0947-4fdb-a198-2ed025266b5d