ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 2058

ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 2058

На основание на:
• Граждански процесуален кодекс - чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4

Необходими документи:
Писмо от ЧСИ / ДСИ и документ за преведена такса (в случаите, в които е дължима).


Срок на валидност: според искания документ

Място: Център за административна обслужване – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба или по банков път, след което специалистът в ЦАО насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).
Изготвят се исканите справки в служба ГРАО.

Срок за изпълнение и цена:
-5 дни- обикновена - 3 лв.
-3 дни- обикновена – 4,50 лв.
-24 часа- експресна – 6 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/5a2cc136-1aae-4067-958b-f0fed71f3fb8