ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – 2007

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – 2007

На основание на:
Закон за лечебните растения - чл. 46, т. 3

Необходими документи:

Заявление в свободен текст

Документи за имота, в който се отглеждат растенията.
 

Място: Oбщинска администрация – Николаево

Срок на изпълнение: 5-дни

Срок на валидност: за дадената година

Процедура по извършване на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път, като при попълване на платежното нареждане се посочва вида на административната услуга. Документът за платената сума се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“. След разглеждане на документите от служителя, се подготвя Удостоверение, съдържащо данни за вида на култивираното лечебно растение, засадена площ, количество добита продукция (отбелязва се свежо или в сухо тегло), период за който е получена продукцията. Готовият документ се получава в служба „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“ на Общинска администрация – Николаево.

Tакса: 3,00 лв.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-herbs/d596f02e-590a-489a-97ab-e1011215c2d6