ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО – 2396

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО – 2396


На основание на: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3

Необходими документи: 
копие от документ за собственост, декларация по чл.14 от ЗМДТ.

 

Срок на изпълнение:
Обикновена - 5 дни,
Бърза - 3 дни,
Експресна - в рамките на работния ден.

Срок на валидност: до края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искане по образец се подава лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни приходи“ или по банков път. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес: 6190 гр. Николаево, ул.”Георги Бенковски”№ 11. Удостоверението се получава в служба „Местни приходи“ или според заявения в искането начин.

Цена:
Обикновена - 10,00 лв.
Бърза - 12,00 лв.
Експресна - 15,00 лв.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/a29ac5a9-e658-4e91-86bf-2bb95ea340d9