ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2021

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2021

На основание на: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

 

Необходими документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно

 

Процедура по предоставяне на услугата:
Заявлението, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път. Документът за платена такса се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към експерт „Общинска собственост“. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя удостоверението. Готовото Удостоверение се получава в служба „Общинска собственост“ на Общинска администрация – Николаево или по друг начин, определен от заявителя.

Tакса: 5 лева.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/buying-property/3a29ff31-8dfb-4a6e-80e7-039b27182b9b