Издаване на удостоверение за наследници - 2016

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ - 2016

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12

Необходими документи:
- искане
- документ за самоличност или пълномощно
- препис от смъртен акт

Срок за изпълнение и цена:
- 5 дни - обикновена – 5 лв.
- 3 дни - бърза – 7,50 лв.
- 24 часа - експресна - 10 лв.


Срок на валидност: 6 месеца

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево и кметствата по населени места в общината

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Издава се по постоянен адрес на починалото лице. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево или по населени места в Общината.
Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в Данъчна служба, по банков път или др., след което специалистът в ЦАО насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на АПК. При необходимост, на заявителя се издава удостоверение по чл. 42 от АПК. След извършване на необходимите проверки се издава исканото удостоверение.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/death-and-succession/13c2b6d0-26c7-41d2-aa93-845279bd9831