ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ – 1988

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ – 1988

 

На основание на: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

 

Необходими документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път. Документът за платена такса се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към експерт „ОС“. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя удостоверението. Готовото Удостоверение се получава в служба „Общинска собственост“ на Общинска администрация – Николаево или по друг начин, определен от заявителя.

Tакса: 5 лева


За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/a3b42a1d-f44d-46f0-8196-4c460e425cc2