ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ - 2108

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ - 2108

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
• Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) - чл. 25, ал. 1, т. 1
• Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях - чл. 8, ал. 1, т. 2
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 17

 

Необходими документи:
- искане
- документ за самоличност или пълномощно
- решение от съда

Срок за изпълнение и цена:
- 5 дни – обикновена – 5 лв.

Срок на валидност: до ново решение на съда

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Видът на правното ограничение може да бъде : "пълно запрещение"; "ограничено запрещение";”лишен от родителски права" или “ограничени родителски права". Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в данъчна служба, след което преписката се насочва към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК). При констатирани различия се извършват допълнителни проверки и актуализация на данните в регистъра за населението.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 


 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/ffc0bf2d-18dd-44ba-b0e2-9bec6b042172